1 หัวข้อข่าว : จัดการอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress

รายละเอียด: กสบ.สบ.ทบ. ได้จัดการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม wordpress ให้กับกำลังพล เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วย ห้วงระหว่างวันที่ 17 – 27 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม ๒ สบ.ทบ. ชั้น ๔