จัดการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น​

รายละเอียด : กสท.สบ.ทบ.ได้จัดการฝึกอบรมภายในหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นให้กับกำลังพล เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมงานด้านสิทธิกำลังพลและพัฒนางานด้านอื่นๆ ของ สบ.ทบ. ระยะเวลาการอบรม จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ห้วงระหว่างวันที่ ๘ ม.ค. – ๗ ก.พ. ๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ สบ.ทบ. ชั้น ๔