การดำเนินการสำรวจ สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร

รายละเอียด: กสท. ได้เข้าดำเนินการสำรวจ สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ให้กับหน่วยต่างๆ เพื่อนำมารวบรวมจัดทำฐานข้อมูลในการนำมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย ภายใน สบ.ทบ.