พ.อ.สมบัติ ชมพูมิ่ง

ผอ.กอง กสท.สบ.ทบ.

ตท.30, จปร.41, รร.สบ.ทบ.ชุด 81