ภารกิจหน้า

การจัดหน่วย

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่

 • วางแผน ประสานงาน กำกับ และดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองการปฏิบัติภารกิจ ของกรมสารบรรณทหารบก และอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

          ๑ แผนกแผนสารสนเทศ
 • ดำเนินการ อำนวยการ ประสานกำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นๆ ตามที่ ทบ.กำหนด

 • ดำเนินการจัดการควบคุมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งการให้บริการข้อมูล

 • บันทึกและรายงานสถิติงานตามหน้าที่

          ๒ แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ

 • จัดทำ ทดสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานระบบที่ออกและพัฒนา

 • ควบคุมระบบงานมิให้เกิดความซ้ำซ้อน

 • ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบงานให้กับผู้ปฏิบัติ

 • บันทึกและรายงานสถิติในผลงานตามหน้าที่

          ๓ แผนกปฏิบติการ
 • ดำเนินการและกับดูแลการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทั้วระบบภายใน และระบบภายนอก

 • -ให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะ แนะนำในด้านโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ และระบบสำนักงานอัตโนมัติรวมทั้งงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)

 • สนับสนุน และให้คำแนะนำด้านฝึกศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยขึ้นตรงกรมสารบรรณทหารบก

 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่