อบรม WordPress 18-20 ก.ค. 2561

กองสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม กำลังพล สบ.ทบ. ฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยการใช้ WordPress ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

ชี้แจงจัดทำเว็บไซต์ นขต.สบ.ทบ.

28 มิ.ย.2561 จัดประชุดชี้แจงมอบหมายให้ นขต.สบ.ทบ. จัดทำเว็บไซต์กองเพื่อให้เว็บไซต์กองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

เก็บข้อมูลโครงการระบบงานปลด เกษียณ ลาออก

11 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลปลด ถอดยศ ลาออก ที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. 13 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารประทวน V.1 13 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารสัญญาบัตร V.1 14 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานปลด ถอดยศ นายทหารประทวน V.1 14. มิ.ย. 2561 โฟระบบงาน ปลด ถอดยศ

เก็บข้อมูลโครงการระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

7 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลเครื่องราชฯ ที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. 11 มิ.ย. 2561 คิด Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (ระบบงานเดิม) 18 มิ.ย. 2561 Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ) ร้อยแก้ว 19 มิ.ย. 2561 Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (แจกจ่ายเครื่องราชฯ) ร้อยแก้ว 15 มิ.ย. 2561 Flow