ภาพกิจกรรม

กิจกรรม 5ส

กิจกรรมจำหน่ายสินค้ามือสอง

กิจกรรมกีฬาภายใน บก.ทบ.

ร่วมกิจกรรมจิตอาษา