หน่วยใน กธก.

บก.กอง

แผนก ธุรการ

– รับ – ส่ง

แผนก บริการ

– สวัสดิการ

– พลาธิการ

– เคลื่อนย้าย

แผนก จัดหา

แผนก คลัง

แผนก โรงพิมพ์

แผนก การเงิน

แผนก พระธรรมนูญ