การจัดการองค์ความรู้

กองธุรการ

บก.กอง
อ้างอิง
บก.กอง

รอการอัพโหลด

อ้างอิง

รอการอัพโหลด

แผนกธุรการ

รับ - ส่ง
อ้างอิง
รับ - ส่ง
อ้างอิง

รอการอัพโหลด

แผนกบริการ

สวัสดิการ
พลาธิการ
เคลื่อนย้าย
อ้างอิง
สวัสดิการ

รอการอัพโหลด

พลาธิการ

รอการอัพโหลด

เคลื่อนย้าย
อ้างอิง

อ้างอิง

แผนกจัดหา

จัดซื้อ - จัดจ้าง
อ้างอิง
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อ้างอิง

แผนกคลัง

การจัดการคลัง
การจัดการคลัง

แผนกโรงพิมพ์

แผนกการเงิน

แผนกพระธรรมนูญ