ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สบ.ทบ. ปี 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ปรกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2560  ราคากลาง
ประกาศ กรมสารบรรณทหารบก เรื่อง จัดหาสิ่งอุปกรณ์สายงานสารบรรณ สนับสนุนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานการบรรจุและงานใช้กำลังพลสำรอง (แบบพิมพ์สายเตรียมพล)  เปิดเอกสาร
ประกาศ กรมสารบรรณทหารบก เรื่อง สอบราคาจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์แบบพิมพ์ กองทัพบก สายงานสัสดี สนับสนุน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  เปิดเอกสาร
ประกาศ กรมสารบรรณ เรื่อง สอบราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์จัดทำเอกสารสั่งการและประชาสัมพันธ์ แจกจ่าย นขต.ทบ.  เปิดเอกสาร   
ประกาศกรมสารบรรณเลขที่ 1/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการจัดทำบัตรประจำตัว ฯ  ประกาศ | ราคากลาง
ประกาศ กรมสารบรรณทหารบก เรื่อง การสอบราคาจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์แบบพิมพ์ กองทัพบก ลง 31 ส.ค. 2559  เปิดเอกสาร   
  ประกาศสอบราคาจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์แบบพิมพ์  เปิดเอกสาร
  สายงานสัสดี สนับสนุนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
  สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ในการจัดทำบัตรประจำตัว   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 57  
  สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ใช้ในหลักสุตรชั้น   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  นายพัน เหล่่าทหารสารบรรณ รุ่นที่ 68 ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย. 57  
  โครงการจัดหาสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ใช้ในหลัสูตร   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 66 ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 57  
  โครงการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ประจำสำนักงาน   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  สายพลาธิการ (โต๊ะทำงาน)  
  โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  โดยสารปรับอากาศ ฯ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 68  
  สอบราคาสูจิบัตร (ยกเลิก)  
  โครงการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปี 2558   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  จำนวน 56 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธ.ค. 57  
  สอบราคาสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ใช้ในหลักสุตร ชั้น   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  นายพัน เหล่าทหารสารบรรณ อขง กองบัญขาการ  
  กองทัพไทย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 จำนวน 25 รายการ  
  ประกาศ ณ วันที่ 12 ม.ค. 58  
  สอบราคาซื้อสิ่งอุปรกณ์ใช้ในการประชุมพิจารณาบำเหน็จ   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  และเลื่อนบำเหน็จประจำปี 2558 จำนวน 28 รายการ  
  ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 58  
  สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ใช้ในหลักสุตร   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  ชั้นนายร้อย เหล่าทหารสารบรรณ ของกองบัญชาการ  
  กองทัพไทย ประจำปี 2558 จำนวน 25 รายการ ประกาศ  
  ณ วันที่ 20 ม.ค. 58  
  สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ใช้ในหลักสุตร   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  นายสิบอาวุโส เหล่าทหารสารบรรณ ของกองบัญชาการ  
  กองทัพไทย ประจำปี 2558 จำนวน 25 รายการ ประกาศ  
  ณ วันที่ 21 ม.ค. 58  
  สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิงโครงขาเหล็ก   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง
  แป๊ปเหลี่ยม ชุบโครเมี่ยม ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ. 58  
  สอบราคาจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์แบบพิมพ์ กองทัพบก ลง 15 ก.ย. 58   เปิดเอกสาร
  สอบราคาจัดหา สิ่งอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารสั่งการและประชาสัมพันธ์ แจกจ่าย   เปิดเอกสาร | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ลง 16 ก.ย. 58   
  จัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ สนับสนุน หน่่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานการบรรจุและการใช้   เปิดเอกสาร | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  กำลังพลสำรอง (แบบพิมพ์สายเตรียมพล)  
  สอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำสำนักงาน สายพลาธิการ รายการโต๊ะทำงาน   เปิดเอกสาร |รายละเอียด
  รายงานผลการเปิดซองสอบราคา และอนุมัติจัดหา สป.สำนัหงาน สาย พธ. รายการโต๊ะทำงานดดยวิธีสอบราคา   รายละเอียด