ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :::: พัฒนากระบวนการจัดการกำลังพลให้ครบวงจร      S :: Smart Soldier
แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ความคิดริเริ่ม
58 59 60 61 62 63 64 65
1.1 ประสิทธิผล (Outcome) 1.1.1 ทบ. มีกระบวนการจัดการ
กำลังพลครบวงจร
- ระดับความพึงพอใจของกำลังพล
ทบ.และครอบครัว
3 3 4 4 4 5 5 5 1.1.1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความพร้อม
ทางด้านสายงานสารบรรณของกำลังพล
1.2 คุณภาพบริการ (Output) 1.2.1 กำลังพล ทบ. มีความพึงพอใจ
ในการบริการของ สบ.ทบ.

1.2.2 ครอบครัวของกำลังพล ทบ. มี
ความพึงพอใจที่ได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว
- ร้อยละของความพึงพอใจของกำลังพล
ทบ.ที่มารับบริการของ สบ.ทบ.

- ร้อยละของจำนวนของครอบครัวกำลังพล
ทบ.ที่มีความพึงพอใจในบริการของ สบ.ทบ.
75


75
75


75
75


75
80


80
80


80
90


90
95


95
100


100
1.2.1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการโดยการทำ
ระบบ IT มาใช้เป็นระบบ One-Stop-Service
1.2.1.2 พัฒนากระบวนการงานปรับปรุงแจ้งเตือน
ได้หลายช่องทาง
1.2.1.3 สร้างระบบ e-Service ****
1.2.1.4 พัฒนาระบบบริหารกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์
1.3 ประสิทธิภาพ (Process) 1.3.1 กระบวนการบริหารจัดการ
กำลังพลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการกำลังพลอัจฉริยะ
- ร้อยละของข้อผิดพลาดของงานที่
ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
20 19 18 17 10 9 6 5 1.3.1.1 เร่งรัดพั?ฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกำลังพลอย่างมีประสิทธิผล
1.3.1.2 พัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถด้านสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่อง
1.3.1.3 พัฒนาการประมเิณความพึงพอใจชองกำลังพลอย่าง
รอบด้าน
1.3.1.4 พัฒนาระบบบริหารกำลังพลอัจฉริยะ ***
1.4 การพัฒนา
องค์กร (Input)

1.4.1 กำลังพล สบ.ทบ. มี สมรรถณะสูง

1.4.2 กำลังพล สบ.ทบ. มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานสูง


1.4.3 สบ.ทบ. มีเทคโนโลยีที่ทัยสมัย


1.4.4 การจัดการกำลังพลครบวงจร

- ร้อยละของกำลังพลที่ได้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิณค่า/สมรรถนะ

- ร้อยละของกำลังพลที่มีขวัญกำลังใจ
และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

- ร้อยละกำลงัพล สบ.ทบ. ที่ เป็น
E-Office เพิ่มขึ้น / ปี

- ระดับความสามารถการทำงานใน
ตำแหน่งที่หมุนเวียน
75


75


75


3
75


75


75


3
75


75


75


4
80


80


80


4
80


80


80


4
90


90


90


5
95


95


95


5
100


100


100


5
1.4.1.1 สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
และสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

1.4.1.2 พัฒนาระบบสวัสดิการใน สบ.ทบ. ให้มีประสิทธิภาพและ
บำรุงขวัญเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

1.4.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสะมพันธ์
ข้อมูลด้านกำลังพล

1.4.1.4 พัฒนากำลังพลให้เป็น Smart Soldier