ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :::: ส่งเสริมความเชี่ยวชาญงานสารบรรณ สู่ความเป็นเลิศ    M :: Maintian System
แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ความคิดริเริ่ม
58 59 60 61 62 63 64 65
2.1 ประสิทธิผล (Outcome) 2.1.1 กำลังพลเหล่า สบ. มีความเชี่ยวชาญ
ในงานสารบรรณสู่ความเป็นเลิศ
- คะแนนการทดสอบความรู้ในชุดอบรม 75 75 75 80 80 100 100 100 2.1.1.1 พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลให้มีความ
เชี่ยวชาญตามหลักนิยมเหล่า สบ.
2.2 คุณภาพบริการ (Output) 2.2.1 กำลังพลใน ทบ. และ บุคคลภายนอก
มีความพึงพอใจในการให้บริการในงาน
สารบรรณ
- ร้อยละความพึงพอใจของกำลังพลใน ทบ.
และบุคคลภายนอก
80 80 90 90 100 100 100 100 2.2.1.1 สร้างกระบวนการมี่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์และพัฒนางานสารบรรณ
2.2.1.1 ***
2.3 ประสิทธิภาพ (Process) 2.3.1 สบ.ทบ. มีประบวนการส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ

2.3.2 กำลังพล สบ.ทบ.ได้มีการปรับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน
- ร้อยละความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการ


- ร้อยละการประเมิณผลการปฏิบัติงาน
70


70
70


70
80


80
80


80
90


90
90


90
100


100
100


100
2.3.1.1 พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของ
กำลังพลให้มีความเชี่ยวชาญในงานสารบรรณ

2.3.1.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใน
สบ.ทบ. , จัดทำคลังความรู้ และคู่มือการปฏิบัติงาน
ใน สบ.ทบ.

2.3.1.3 ***
2.4 การพัฒนา
องค์กร (Input)
2.4.1 สบ.ทบ. มีเครื่องมือส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญงานสารบรรณ

2..2 การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ
ด้านเข้าปฏิบัติงานในสายงานที่ต้องการ
- ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้
เครื่องมือ

- ร้อยละคะแนนในการสอบความร
ู้เฉพาะด้าน
70


65
70


65
80


70
80


70
90


80
90


80
100


85
100


85
2.4.1.1 ปรับปรุงเว็บไซต์องค์ความรู้เพื่อนำไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

2.4.1.3 ปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศสำหรับงาน
สารบรรณในแต่ละด้าน

2.4.1.3 ปรับปรุงวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลตามที่
หน่วยงานต้องการ
2.4.1.1 ***
2.4.1.5 ***