ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :::: ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงานสารบรรณด้วย PMQA    A :: Advanced Administrator
แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ความคิดริเริ่ม
58 59 60 61 62 63 64 65
3.1 ประสิทธิผล (Outcome) 3.1.1 l สบ.ทบ.มีกระบวนการบริหารจัดการ
งานสารบรรณด้วยมาตราฐาน PMQA
- คะแนนการประเมิณจาก ปข.ทบ. 70 73 75 80 85 90 95 100 3.1.1.1 ส่งเสริมให้ นขต.สบ.ทบ.พัฒนากระบวน
การบริหารจัดการงานสารบรรณด้วย
มาตราฐาน PMQA
3.2 คุณภาพบริการ (Output) 3.2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
กระบวนการบริหารจัดการงานสารบรรณ
ด้วยมาตราฐาน PMQA
- ร้อยละของความพึงพอใจ 50 60 70 80 80 90 100 100 3.2.1.1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงาน
สารบรรณด้วน มาตราฐาน PMQA ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด
3.3 ประสิทธิภาพ (Process) 3.3.1 สบ.ทบ. มีความเชี่ยวชาญกระบวน
การบริหารจัดการงานสารบรรณด้วย
มาตราฐาน PMQA
- จำนวนหน่วนงานระดับกองของ สบ.ทบ.
ที่สามารถบริหารจัดการงานสารบรรณ
ด้วยมาตราฐาน PMQA
1 2 3 4 5 6 7 7 3.3.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานใช้กระบวน
การบริหารจัดการงานสารบรรณด้วยมาตราฐาน
PMQA
3.3.1.2 พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าในการ
บริหารงานด้วยมาตราฐาน PMQA
3.4 การพัฒนา
องค์กร (Input)
3.4.1 กำลังพล สบ.ทบ. มีความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการมาตราฐาน PMQA
- ร้อยละของกำลังพล สบ.ทบ. ที่มีความรู้ใน
การบริหารจัดการงานสารบรรณด้วย
มาตราฐาน PMQA
20 30 50 60 70 80 90 100 3.4.1.1 พัฒนาศักยภาพกำลังพล สบ.ทบ.ให้สามารถ
นำองค์ความรู้เรื่อง PMQA มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4.1.2 พัฒนาระบบงานสารสนเทศการจัดการงาน
สารบรรณด้วยมาตราฐาน PMQA ให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด