ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :::: ส่งเสริมหน่วยงานเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่งคั่ง   R :: Royalty
แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ความคิดริเริ่ม
58 59 60 61 62 63 64 65
4.1 ประสิทธิผล (Outcome) 4.1.1 ทบ. ใช้ สบ.ทบ. เป็นหน่วยงาน
ตัวอย่างในเศรษฐกิจพิเพียง
- จำนวนหน่วยที่ขอเยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง
- - 2 2 4 6 8 10 4.1.1.1 พัฒนาค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรต้นแบบ

4.1.1.2 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์หน่วยงาน
เศรษฐกิจพอเพียง สบ.ทบ.
4.2 คุณภาพบริการ (Output) 4.2.1 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่ดี กับ
สบ.ทบ.
- ร้อยละระดับความพึงพอใจ - - - 80 85 90 95 99 4.2.1.1 สร้างการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ เช่น แบบสอบถาม
หรือ เว็บไซต์
4.3 ประสิทธิภาพ (Process)

4.3.1 สบ.ทบ.มีระบบเศรษฐกิจพิเพียงใน
การบริหารงาน

4.3.2 กำลังพลมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

- ความสามารถในการดำเนินการสำเร็จ
ตามขั้นตอน

- ร้อยละระดับความพึงพอใจ
-


-
-


-
-


-
3


80
3


85
3


90
3


95
3


99
4.3.1.1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารงาน
4.3.1.2 พัฒนากำลังพลด้านเศรษฐกิจพอเพียง
4.3.1.3 ปรับปรุงพัฒนากำลังพลและสภาพแวดล้อม
จากการประเมิณผล
4.3.1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
เห็นจากกำลังพลในการปฏิบัติงานโดยแบบ
สอบถาม
4.4 การพัฒนา
องค์กร (Input)
4.4.1 กำลังพล สบ.ทบ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี
นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

4.4.2 สบ.ทบ.มีระบบเทคโนโลยีที่เพียงพอ
และมีเสถียรภาพ

4.4.3 สบ.ทบ. มีภาพลักษณ์เป็นของตนเอง
- จำนวนกำลังพลที่เข้ารับการอบรม


- จำนวนเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ใช้ใน สบ.ทบ.

- ร้อยละกำลังพล สบ.ทบ.ที่ได้รับการสร้างภาพลักษณ์
- ร้อยละกำลังพลที่ได้รับรางวัล
20


-


-

-
40


50


20

-
60


70


25

1
80


80


75

1
90


90


100

1
99


99


-

1
99


99


-

1

99


99


-

1

4.4.1.1 พัฒนากำลังพลด้านคุณธรรมความรู้
ความเป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.4.1.2 ปรับปรุงวิธีการเช่าเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

4.4.1.3 สร้างภาพลักษณ์ สบ.ทบ. (Branding)

4.4.1.4 สนับสนุนให้กำลังพลพัฒนาตนเองให้เกิด
ความก้าวหน้า โดยการมอบรางวัลเป็นแรงจูงใจ