ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :::: พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานสารบรรณอัจฉริยะ   T :: Techno;ogy
แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ความคิดริเริ่ม
58 59 60 61 62 63 64 65
5.1 ประสิทธิผล (Outcome) 5.1.1 ทบ.มีเทคโนโลยีการบริหารงาน
ระบบงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร
จัดการระบบงานสารบรรณ
60 70 75 80 85 90 95 100 5.1.1.1 พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลในการใช้
ระบบงานสารบรรณอัจฉริยะ
5.2 คุณภาพบริการ (Output) 5.2.1 กำลังพล ทบ. มีความพึงพอใจ


5.2.2 ครอบครัวกำลังพลมีความพึงพอใจ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
ระบบสารบรรณอัจฉริยะ

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
ระบบสารบรรณอัจฉริยะ
60


60
70


70
75


75
80


80
85


85
90


90
95


95
100


100
5.2.1.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์และพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
สารบรรณอัจฉริยะ
5.2.1.2 ***
5.3 ประสิทธิภาพ (Process) 5.3.1 สบ.ทบ. มีระบบจัดการงาน
สารบรรณด้วยเทคโนโลยี

5.3.2 สบ.ทบ. มีนวัตกรรมด้านงาน
สารบรรณด้วยเทคโนโลยี
- ร้อยละของความสำเร็จของงาน


- จำนวนนวัตกรรมด้านงานสารบรรณ
60


-
70


1
75


2
80


2
85


2
90


3
95


3
100


3
5.3.1.1 เร่งรัดพัฒนาข้อมูลจัดระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์ของ สบ.ทบ. ทั้งมหด

5.3.1.2 พัฒนานวัตกรรมการบหริหารงาน
สารบรรณ
5.4 การพัฒนา
องค์กร (Input)
5.4.1 สบ.ทบ. มีระบบสารสนเทศสารบรรณ
อัจฉริยะ

5.4.2 กำลังพล สบ.ทบ.มีขีดความสามารถ
ในการใช้เทคดนโลยีที่ทันสมัย
- จำนวนระบบงานสารบรรณอัจฉริยะ


- ร้อยละของกำลังพลที่มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3


60
5


70
7


75
9


80
11


85
13


90
15


95
17


100
5.4.1.1 พัฒนาระบบงานสารบรรณอัจฉริยะ
5.4.1.2 พัฒนาศักยภาพกำลังพล สบ.ทบ.ให้สามารถ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.4.1.3 พัฒนาระบบสื่อสารองค์กรด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่