แผนกวิเคราะห์และรายงาน

หมวดตาย

ร.ท.หญิง คุณาสิน    โชตนาสิน

(รักษาการแทน)

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และรายงาน

 พฝน

นางสาว ธิดารัตน์    หาญพล