เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร นชง.

เลขที่คำสั่ง เรื่อง ลงวันที่
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ลงวันที่
คำสั่ง ทบ.ที่ 1167/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 29 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1145/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 29 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1125/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 18 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1068/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 11 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1066/2561 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 11 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1060/2561 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 8 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1059/2561 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 9 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1056/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 9 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1055/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 9 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1054/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 9 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1050/2561 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 8 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1049/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 8 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1052/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 8 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 1048/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 8 ต.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 631/2561 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 26 ก.ย.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 630/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 26 ก.ย.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 629/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 26 ก.ย.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 619/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 24 ก.ย.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 605/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 18 ก.พ.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 596/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 14 ก.พ.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 524/2561 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1 ม.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 114/2561เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 20 ก.พ.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 87/2561 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1 ม.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่ 16/2561 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1 ม.ค.61