ข่าวประชาสัมพันธ์


 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 
 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก 2562 >> ดาวน์โหลด สรุปรายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราชฯ
 การรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับหน่วยที่ประสานให้ สบ.ทบ. จัดเตรียมไว้ภายใน 9 ส.ค. 61
 ชี้แจงการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562

 แนวทางการปฏิบัตเกี่ยวกับการจัดทำบำเหน็จประจำปี 2561 (ครึ่งปีหลัง)
 ขอพระราชทานยศปลดว่าที่ ต.ค.61
 การแจกจ่ายประกาศนีบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557
 แบบฟอร์มบัญชีราชชื่อ (เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย)

 

 รับ – ส่ง หน้าที่ ผอ.กอง สบ.ทบ. 10 ต.ค.61   ผอ.กอง สบ.ทบ. มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.มงคล  แสนชารี 26 ก.ย.61   
 มอบของที่ระลึก และเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่กำลังพลที่ปรับย้าย วันที่ 15 มิ.ย.61   กิจกรรม 5 ส. วันที่ 13 มิ.ย.61  พีธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เม.ย.61