ข่าวประชาสัมพันธ์


 จ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551 – 2560 ภายใน 15 ก.พ. 62  
ขอให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงาานของกำลังพลที่มีรายชื่อ จำนวน 35 นาย เพื่อนำไปประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 โดยส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน 31 ม.ค. 62  
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองสำหรับผู้ที่มีรายชื่อที่หน่วยเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 >> (บัญชีผู้ส่งคืน ดาวน์โหลด) >>(ตัวอย่างการส่งคืน) 
ขอพระราชทานยศปลดว่าที่ (เม.ย.62) 
ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่หน่วยไม่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
การเสนอขอบำเหน็จ ประจำปี 2562 (ครึ่งปีแรก) 
ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.2563 >> โหลดแบบฟอร์ม 
เน้นย้ำ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 ให้แก้ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ วาระ ต.ค.61
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก 2562 >> ดาวน์โหลด สรุปรายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ชี้แจงการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562

 รับ – ส่ง หน้าที่ ผอ.กอง สบ.ทบ. 10 ต.ค.61   ผอ.กอง สบ.ทบ. มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.มงคล  แสนชารี 26 ก.ย.61   
 มอบของที่ระลึก และเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่กำลังพลที่ปรับย้าย วันที่ 15 มิ.ย.61   กิจกรรม 5 ส. วันที่ 13 มิ.ย.61  พีธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เม.ย.61