การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่1)