เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 61 ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ จว.ช.บ.