บก.กองธุรการ

 

ร.ต.อุทิศ  แสนชารี

ประจำแผนก กรมสารบรรณทหารบก

(รูป)

ส.อ.หญิง อรวีร์  เถียรถาวร

เสมียน กรมสารบรรณทหารบก

สายงานธุรการ