ภาพกิจกรรม

 

ความผูกพันเก็บไว้ตลอดไป……..

……..ความจริงใจเก็บไว้ตลอดการ

 

รับการตรวจเยี่ยมจาก จก.สบ.ทบ.และคณะ