ภาพกิจกรรม

กำลังพลร่วมงานจิตอาษา

รับส่งหน้าที่ หก.สบ.ทบ.

รับการตรวจเยี่ยมจาก จก.สบ.ทบ.และคณะ

ความผูกพันเก็บไว้ตลอดไป……..

……..ความจริงใจเก็บไว้ตลอดการ