กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ
กองแผนและโครงการ
กองการสารบรรณ
กองควบคุมคุณวุฒิ
กองการกำลังพล
กองธุรการ
จัดหา
พลาธิการ
แผนกประวัติประจำการ

โครงการงานโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ

กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

พัฒนาระบบโดย   จ.ส.อ.จิรัฏฐ์  ถานะวร