ลำดับ
รายการ
รายชื่อแบบพิมพ์ คุณลักษณะเฉพาะ
DW
จำนวนนับ
ราคา/บาท
หลักฐาน
บรรจุ
รีม | ห่อละ | กล่อง
1
ทบ. 581-018
แบบสัญญาวางหลักทรัพย์
346-0017
แผ่น
0.50
   
2
ทบ. 581-019
แบบสัญญาค้ำประกัน
346-0018
แผ่น
0.35
   
3
ทบ. 581-021
บัญชีเงินเดือน ปช.28
346-0020
แผ่น
0.60
   
4
ทบ. 581-033
ใบมอบฉันทะรับเงิน ปช.57
346-0026
แผ่น
0.55
   
5
ทบ. 581-050
หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 1)
346-0038
แผ่น
0.50
   
6
ทบ. 581-051
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
346-0038
แผ่น
0.30
   
7
ทบ. 581-052
หนังสือรับรองการโอนอัตรา (แบบ 2)
346-0040
แผ่น
0.50
   
8
ทบ. 581-053
ทะเบียนคุมการเบิกเงินเดือน
346-0041
แผ่น
0.60
   
9
ทบ. 581-057
บัญชีจ่ายเบี้ยเลี้ยง
346-0044
เล่ม
20.00
   
10
ทบ. 581-058
รายการสรุปยอดเงินเบี้ยเลี้ยง
346-0045
แผ่น
0.50
   
11
ทบ. 581-059
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
346-0046
ชุด
1.20
   
12
ทบ. 581-067
ใบสำคัญรับเงินเบี้ยเลี้ยง
346-0049
เล่ม
50.00
   
13
ทบ. 581-068
บัญชีจ่ายเงินประจำตัวทหาร
346-0050
แผ่น
0.55
   
14
ทบ. 581-069
ใบแจ้งหักเงิน (กง.001)
346-0051
เล่ม
35.00
   
15
ทบ. 581-070
บัญชีรายละเอียดแสดงการรับจ่ายเงินตามฏีกา
346-0052
แผ่น
0.65
   
16
ทบ. 581-075
หนังสือมอบอำนาจรับเงิน
3460-057
แผ่น
0.50
   
17
ทบ. 581-096
ทะเบียนคุมเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
346-0078
แผ่น
0.50
   
18
ทบ. 581-097
บัตรจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
346-0079
แผ่น
0.50
   
19
ทบ. 581-099
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินช่วยเหลือบุตรของ
346-0081
แผ่น
0.55
   
    ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
   
20
ทบ. 581-100
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(7200)
346-0082
แผ่น
0.60
   
21
ทบ. 581-101
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(7105)
346-0083
แผ่น
0.60
   
22
ทบ. 581-102
ใบรับรองการหักเงิน ณ ที่ตั้งจ่าย
346-0084
เล่ม
45.00
   
23
ทบ. 581-102-1
ใบรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่ายกรณีมีการโอนสิทธิเรียกร้อง
346-0085
เล่ม
45.00
   
    ในเงินค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ
   
24
ทบ. 581-201
ใบเสร็จรับเงิน (กง.1)
346-0086
เล่ม
85.00
   
25
ทบ. 581-202
ใบสำคัญรับเงิน (กง.2)
346-0087
แผ่น
0.40
   
26
ทบ. 581-202-1
ใบสำคัญรับเงิน (กง.2.1)(หน้าแรก,หน้ากลาง,หน้าหลัง)
346-0088
ชุด
1.50
   
27
ทบ. 581-203
ใบยืมเงิน (กง.3)
346-0089
เล่ม
60.00
   
28
ทบ. 581-204
ใบนำส่งเงิน (กง.4)
346-0090
เล่ม
55.00
   
29
ทบ. 581-205
ใบฝากเงิน (กง.5)
346-0091
เล่ม
55.00
   
30
ทบ. 581-206
ใบถอนเงินฝาก (กง.6)
346-0092
เล่ม
55.00
   
31
ทบ. 581-207
ใบถอนเงินฝากธนาคาร (กง.7)
346-0093
เล่ม
55.00
   
32
ทบ. 581-208
ฏีกาเบิกเงินทดลองราชการ (กง.8)
346-0094
เล่ม
55.00
   
33
ทบ. 581-209
ฏีกาเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (กง.9)
346-0095
เล่ม
60.00
   
34
ทบ. 581-209-1
รายละเอียดแสดงยอดรายจ่ายที่ขอเบิก (กง.9.1)
346-0096
แผ่น
0.55
   
35
ทบ. 581-209-2
รายละเอียดแสดงรายการเปลี่ยนแปลง (กง.9.2)
346-0097
แผ่น
0.55
   
36
ทบ. 581-210
ฏีกาเบิกเงินอื่น (กง.10)
346-0098
เล่ม
55.00
   
37
ทบ. 581-210-1
ใบหน้างบสำคัญคู่จ่าย (กง.10.1)
346-0099
เล่ม
55.00
   
38
ทบ. 581-211
ฏีกาเบิกเงินยืมประจำส่วนราชการ (กง.11)
346-0100
เล่ม
55.00
   
39
ทบ. 581-212
ใบโอน (กง.12)
346-0101
แผ่น
0.50
   
40
ทบ. 581-213
ใบสรุปการจ่ายเงินประจำวัน (กง.13)
346-0102
แผ่น
0.50
   
41
ทบ. 581-213-1
ใบสรุปการรับเงินประจำวัน (กง.13.1)
346-0103
แผ่น
0.50
   
42
ทบ. 581-214
สมุดจ่ายเงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราว (กง.14)
346-0104
เล่ม
150.00
   
43
ทบ. 581-214-1
สมุดจ่ายเงินเดือน (กง.14.1)
346-0105
เล่ม
110.00
   
44
ทบ. 581-215
สมุดจ่ายเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญและเงินเพิ่ม (กง.15)
346-0106
เล่ม
110.00
   
45
ทบ. 581-217
สมุดจ่ายเงินอื่น (กง.16)
346-0107
เล่ม
75.00
   
46
ทบ. 581-218
สมุดบันทึกนำเงินเข้าออก (กง.17)
346-0108
เล่ม
80.00
   
47
ทบ. 581-219
สมุดคู่มือวางฏีกา (กง.18)
346-0109
เล่ม
60.00
   
48
ทบ. 581-220
บัตรจ่ายเงินเดือน,ค่าจ้าง (กง.19)
346-0110
แผ่น
0.50
   
49
ทบ. 581-221
บัตรจ่ายเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ (กง.20)
346-0111
แผ่น
0.50
   
    (ด้านหน้า ด้านหลัง)
   
50
ทบ. 581-222
บัตรจ่ายเงินอื่น ๆ (กง.21)
346-0112
แผ่น
0.50
   
51
ทบ. 581-301
สมุดเงินสด (บช.1)
346-0113
เล่ม
90.00
   
52
ทบ. 581-302
สมุดเงินฝากธนาคาร (บช.2)
346-0114
เล่ม
90.00
   
53
ทบ. 581-303
สมุดเงินสดรับ (บช.3)
346-0115
เล่ม
100.00
   
54
ทบ. 581-304
สมุดเงินสดจ่าย (บช.4)
346-0116
เล่ม
100.00
   
55
ทบ. 581-306
บัญชีแยกประเภท (บช.5)
346-0117
แผ่น
0.70
   
56
ทบ. 581-307
บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร (บช.6)
346-0118
แผ่น
0.70
   
57
ทบ. 581-308
บัญชีย่อยเงินงบประมาณปี...เบิกจากและ
346-0119
แผ่น
0.70
   
    บัญชีย่อยเงินงบกลางปี...เบิกจาก(บช.7)
   
58
ทบ. 581-309
บัญชีย่อยรายจ่ายตามงบประมาณปีรายจ่ายงบกลางปี (บช.8)
346-0120
แผ่น
0.70
   
59
ทบ. 581-310
บัญชีย่อยเงินรายได้แผ่นดินบัญชีย่อยเงินรายได้แผ่นดินนำส่ง
346-0121
แผ่น
0.70
   
    (บช.9)
   
60
ทบ. 581-311
บัญชีย่อยลูกหนี้เงินทดลองราชการ,ลูกหนี้เงินยืม
346-0122
แผ่น
0.70
   
    ในงบประมาณลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(บช.10)
   
61
ทบ. 581-312
บัญชีย่อยเงินรับฝาก,เงินฝาก,เงินมัดจำ
346-0123
แผ่น
0.70
   
    และเงินบูรณะทรัพย์สินฝาก (บช.11)
   
62
ทบ. 581-313
บัญชีย่อยเงินบำรุง เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
346-0124
แผ่น
0.70
   
    เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บช.12)
   
63
ทบ. 581-314
บัญชีย่อยเงินเรียกคืน (บช.13)
346-0125
แผ่น
0.70
   
64
ทบ. 581-318
ทะเบียนคุมฏีกาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ (บช.14)
346-0126
เล่ม
75.00
   
65
ทบ. 581-319
ทะเบียนคุมเงินทดลองราชการ (บช.15)
346-0127
แผ่น
0.80
   
66
ทบ. 581-320
ทะเบียนคุมใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ (บช.16)
346-0128
แผ่น
0.80
   
67
ทบ. 581-321
ทะเบียนคุมเงินมัดจำ (บช.17)
346-0129
แผ่น
0.80
   
68
ทบ. 581-322
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (บช.18)
346-0130
แผ่น
0.80
   
69
ทบ. 581-323
ทะเบียนรับเช็ค (บช.19)
346-0131
แผ่น
0.80
   
70
ทบ. 581-324
งบทดลอง (บช.21)
346-0132
แผ่น
0.50
   
71
ทบ. 581-325
รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (บช.22)
346-0133
แผ่น
0.50
   
72
ทบ. 581-326
รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (บช.23)
346-0134
แผ่น
0.80
   
73
ทบ. 581-327
รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (บช.24)
346-0135
แผ่น
0.50
   
74
ทบ. 581-330
รายงานเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบกลาง (บช.25)
346-0136
แผ่น
0.50
   
75
ทบ. 581-332
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (บช.26)
346-0137
แผ่น
0.50
   
76
ทบ. 581-333
รายงานลูกหนี้เงินทดลองราชการเงินยืมในงบประมาณ ,
346-0138
แผ่น
0.50
   
    เงินยืมนอกงบประมาณ(บช.27)
   
77
ทบ. 581-334
รายงานเจ้าหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (บช.28)
346-0139
แผ่น
0.50
   
78
ทบ. 581-335
รายงานเงินรับฝาก เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สินเงินฝาก ,
346-0140
แผ่น
0.50
   
    เงินบูรณะทรัพย์สินฝาก(บช.29)
   
79
ทบ. 581-336
รายงานเงินมัดจำ (บช.30)
346-0141
แผ่น
0.50
   
80
ทบ. 581-337
รายงานใบสำคัญเงินทดลองราชการ ,
346-0142
แผ่น
0.50
   
    เงินนอกงบประมาณ (บช.31)
   
81
ทบ. 581-338
รายงานเงินเรียกคืน (บช.32)
346-0143
แผ่น
0.50
   
82
ทบ. 581-339
ทะเบียนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (บช.34)
346-0144
แผ่น
0.65
   
83
ทบ. 581-340
ทะเบียนการใข้จ่ายเงินงบกลาง (บช.35)
346-0145
แผ่น
0.80
   
84
ทบ. 581-341
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม (บช.36)
346-0146
แผ่น
0.80
   
85
ทบ. 581-342
ทะเบียนเงินรับฝาก (บช.37)
346-0147
แผ่น
0.80
   
86
ทบ. 581-343
ทะเบียนใบสำคัญเงินรองจ่าย(บช.39)
346-0148
แผ่น
0.80
   
87
ทบ. 581-344
รายงานการเงิน (บช.40)
346-0149
แผ่น
0.55
   
88
ทบ. 581-345
ทะเบียนคุมเงินรับผิดชอบตามสัญญารับสภาพหนี้ (บช.20)
3460-150
แผ่น
0.80
   
89
ทบ. 581-346
รายละเอียดประกอบรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย,
346-0151
แผ่น
0.50
   
    เงินงบกลาง (บช.25.1)
   
90
ทบ. 581-347
รายงานเงินรับผิดชอบตามสัญญารับสภาพหนี้ (บช.33)
346-0152
แผ่น
0.50
   
91
ทบ. 581-348
ทะเบียนเงินบูรณะทรัพย์สิน (บช.38)
346-0153
แผ่น
0.50
   
92
ทบ. 581-349
ใบสำคัญการลงบัญชี
346-0154
93
ทบ. 581-350
สมุดรายวันเงินรับ
346-0155
 
94
ทบ. 581-351
สมุดรายวันเงินจ่าย
346-0156
 
95
ทบ. 581-352
สมุดรายวันทั่วไป
346-0157
 
96
ทบ. 581-353
บัญชีแยกประเภททั่วไป
346-0158
 
97
ทบ. 581-354
บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร
346-0159
 
98
ทบ. 581-355
บัญชีย่อย (บันทึกรายการที่ไม่ได้กำหนดบัญชีเฉพาะไว้)
346-0160
 
99
ทบ. 581-356
บัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน / บัญชีย่อยรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
346-0161
 
100
ทบ. 581-357
บัญชีย่อยจากหน่วยงานภาครัฐ / ลูกหนี้ยืมในงบประมาณ
 
 
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
346-0162
 
101
ทบ. 581-358
บัญชีย่อยเรียกเงินคืน
346-0163
 
102
ทบ. 581-359
ทะเบียนคุมเจ้าหนี้
346-0164
 
103
ทบ. 581-360
ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา / มัดจำ
346-0165
 
104
ทบ. 581-361
ทะเบียนคุมรายได้
346-0166
 
105
ทบ. 581-362
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
346-0167
 
106
ทบ. 581-363
ทะเบียนคุมเงินยืมทดรอง ทบ.
346-0168
 
107
ทบ. 581-364
ทะเบียนคุมใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ
346-0163
 
108
ทบ. 581-365
ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย / ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
346-0164
 
109
ทบ. 581-366
ทะเบียนคุมเงินรับผิดชอบตามสัญญารับสภาพหนี้
346-0165
 
110
ทบ. 581-367
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
346-0166
 
111
ทบ. 581-368
ทะเบียนคุมรับเช็ค
346-0167
 
112
ทบ. 581-369
ทะเบียนคุมฏีกาเบิกจ่ายเงิน
346-0168
 
113
ทบ. 581-370
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
346-0163
 
114
ทบ. 581-371
รายงานฐานะเงินงบประมาณ
346-0164
 
115
ทบ. 581-372
ทะเบียนคุมเงินประจำงวด
346-0165
 
116
ทบ.581-373
รายงานเงินประจำงวด
346-0166
 
117
ทบ. 581-374
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
346-0167
 
118
ทบ. 581-375
รายงานการเบิกเงินงบประมาณ
346-0168
 
119
ทบ. 581-376
กระดาษทำการ
346-0169
 
120
ทบ. 581-377
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
346-0170
 
121
ทบ. 581-378
งบทดลอง
346-0171
 
122
ทบ. 581-379
รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
346-0172
 
123
ทบ. 581-380
รายงานเงินฝากธนาคาร
346-0173
 
124
ทบ. 581-381
รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
346-0174
 
125
ทบ. 581-382
รายงานการเบิกจ่ายรายได้ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ
 
 
จากรัฐบาล
346-0175
 
126
ทบ. 581-383
รายงานการเบิกจ่ายรายได้ระหว่างหน่วยงานอื่น
346-0176
 
127
ทบ. 581-384
รายงานเบิกจ่ายรายได้จากการช่วยเหลือและรายได้จากการ
 
 
บริจากของหน่วยงานภาครัฐ
346-0177
 
128
ทบ. 581-385
รายงานการเบิกจ่ายรายได้อื่น
346-0178
 
129
ทบ. 581-388
รายงานการเบิกจ่ายรายได้
346-0179
 
130
ทบ. 581-389
รายละเอียดเงินค้างจ่ายตามฏีกาเบิกเงิน
346-0180
 
131
ทบ. 581-390
รายงานรายได้แผ่นดิน
346-0181
 
132
ทบ. 581-391
รายงานเงินยืมจากหน่วยงานภาครัฐ / ลูกหนี้เงินยืม
346-0182
 
133
ทบ. 581-392
รายงานเจ้าหนี้
346-0183
   
134
ทบ. 581-393
รายงานลูกหนี้อื่นของหน่วยงาน
346-0184
   
135
ทบ. 581-394
รายงานเงินรับฝาก
346-0185
   
137
ทบ. 581-395
รายละเอียดเงินฝาก / เงินรับฝากคงเหลือประเภท
346-0186
   
138
ทบ. 581-396
รายงานเงินประกันสัญญา / มัดจำ
346-0187
   
139
ทบ. 581-397
รายงานฝบสำคัญเงินนอกงบประมาณ
346-0188
   
140
ทบ. 581-398
รายละเอียดใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ
346-0189
   
141
ทบ. 581-399
รายงานใบสำคัญค้างจ่าย / ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
346-0190
   
142
ทบ. 581-400
รายงานเงินเรียกคืน
346-0191
   
143
ทบ. 581-401
รายงานเงินรับผิดชอบตามสัญญารับสภาพหนี้
346-0192