ลำดับ
รายการ
ชื่อแแบบพิมพ์
คุณลักษณะเฉพาะ
DW
หน่วยนับ
ราคา/บาท
หลักฐาน
บรรจุ
รีม | ห่อละ | กล่อง
1
ทบ. 100-001
บัตรอนุญาตลา (แบบ 1)
337-0000
แผ่น
1.00
-  ลำดับที่ 1 - 8 ตามระเบียบ
200 แผ่น | หน้า
 
 
 
ทบ. ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2536
 
2
ทบ. 100-002
บัตรอนุญาตลา (แบบ 2)
337-0001
เล่ม
25.00
10 เล่ม | ห่อ
3
ทบ. 100-003
ใบลาขออนุญาตลาอุปสมบท (แบบ 7)
337-0002
แผ่น
0.60
500 แผ่น | ห่อ
4
ทบ. 100-003-1
บัญชีแสดงยอดกำลังพลที่บรรจุจริง (แบบ 7)
337-0073
แผ่น
0.60
500 แผ่น | ห่อ
5
ทบ. 100-004
หนังสือแสดงการพระราชทานบรมราชานุญาต
337-0074
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท (แบบ 8)
6
ทบ. 100-005
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
337-0004
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท(แบบ9)
7
ทบ. 100-006
ใบลากิจ (แบบ 5)
337-0005
แผ่น
1.00
500 แผ่น | ห่อ
8
ทบ. 100-007
ใบลาป่วย (แบบ 3)
337-0006
แผ่น
1.00
-  คำสั่ง ทบ. ที่  76/5365  ลง
500 แผ่น | ห่อ
9
ทบ. 100-008
บัญชีพลกองรักษาการณ์
337-0007
เล่ม
125.00
25 เม.ย. 05  ข้อบังคับทหาร ที่
5 เล่ม | ห่อ
 
 
 
6/31670 ว่าด้วยการรักษาการณ์
 
 
 
 
ลง 1 ก.ย. 84
10
ทบ. 100-010
ปกประวัติรับราชการ
337-0009
ปก
25.00
- ระเบียบ ทบ. ว่า ด้วยประวัติ
20 ปก | ห่อ
 
 
 
พ.ศ.2522
 
11
ทบ. 100-010-1
ประวัติรับราชการ
337-0010
ชุด
35.00
20 ชุด | ห่อ
12
ทบ. 100-010-2
ใบแทรกเพิ่มเติมประวัติรับราชการ
337-0011
แผ่น
2.00
500 แผ่น | ห่อ
13
ทบ. 100-011
ใบลาติดตามคู่สมรส (แบบ 11)
337-0083
แผ่น
0.75
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา
500 แผ่น | ห่อ
 
 
 
พ.ศ.2536
 
14
ทบ. 100-012
ทำเนียบข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
337-0012
แผ่น
3.25
- หนังสือ กพ.ทบ.ที่
100 แผ่น | ห่อ
 
 
 
กห.1401/22966 ลง 25 ก.ย.28
 
15
ทบ. 100-013
ปกทำเนียบข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
337-0075
ปก
120.00
20 ปก | ห่อ
16
ทบ. 100-014
บันทึกครอบครัวทหารกองประจำการ
337-0013
แผ่น
1.00
- หนังสือ มท.ที่ 10125/03 ลง
500 แผ่น | ห่อ
 
 
 
6 ก.ค.03 เรื่องเอกสารหลักฐาน
 
 
 
 
เกี่ยวกับทหารกองประจำการ
 
17
ทบ. 100-015
ซองเอกสารประจำตัวทหารกองประจำการ
337-0014
ซอง
3.50
- คำสั่ง ทบ.(คำชี้แจงป ที่ 4/819
500 ซอง | กล่อง
 
 
 
ลง 19 ม.ค.05
 
18
ทบ. 100-016
บัญชีสอบความประพฤติทหาร
337-0015
เล่ม
50.00
- หนังสือ กระทรวงมหาดไทย
10 เล่ม | ห่อ
 
 
 
ที่ 212/2491 ลง 27 ม.ค.91
 
19
ทบ. 100-017
ประวัติคนงานและลูกจ้าง
337-0016
แผ่น
1.75
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยแบบประวัติ
500 แผ่น | ห่อ
20
ทบ. 100-017-1
แผ่นต่อประวัติคนงานและลูกจ้าง
337-0017
แผ่น
1.75
คนงานและลูกจ้าง 2506
500 แผ่น | ห่อ
21
ทบ. 100-018
ขอให้สั่งติดตามทหารหนี
337-0018
แผ่น
0.60
500 แผ่น | ห่อ
22
ทบ. 100-019
แบบงดติดตามทหารหนี
337-0019
แผ่น
0.50
- ลำดับ 22-23 ดัดแปลงมาจาก
500 แผ่น | ห่อ
23
ทบ. 100-020
แบบรายงานทหารหนี
337-0020
แผ่น
1.75
สำนวนการสอบสวนเกี่ยวกับ
500 แผ่น | ห่อ
 
 
 
การหนีราชการ
 
24
ทบ. 100-043
ทะเบียนทหารกองประจำการ
337-0021
เล่ม
120.00
- ตำสั่ง ทบ.ที่ 76/5365 ลง
5 เล่ม | ห่อ
 
 
 
25 เม.ย.05
 
25
ทบ. 100-044
บัญชีสรุปยอดกำลังพลบรรจุจริงประจำเดือน
337-0022
แผ่น
1.75
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการใช้แบบ
500 แผ่น | ห่อ
 
 
 
ฟอร์มการายงานยอดกำลังพล
 
 
 
 
ประจำเดือน พ.ศ.2533
 
26
ทบ. 100-045
สมุดทะเบียนทหารหนีราชการ
337-0023
เล่ม
120.00
- คำสั่ง ทบ.ที่ 589/2514 ลง
5 เล่ม | ห่อ
 
 
 
28 ธ.ค.14
 
27
ทบ. 100-046
บัญชียอดกำลังพลที่รับเบี้ยเลี้ยง กร.1
337-0024
แผ่น
0.75
- ลำดับ 27-28 ระเบียบ ทบ.ว่า
500 แผ่น | ห่อ
 
 
 
ด้วยวิธีทำรายงานจ่ายเบี้ยเลี้ยง
 
28
ทบ. 100-047
บัญชีพลและบัญชีจำหน่ายประจำกองร้อย กร.2
337-0025
แผ่น
1.75
ลง 26 ต.ค.75
500 แผ่น | ห่อ
29
ทบ. 100-048
รายงานยอดกำลังพลประจำวัน กร.3
337-0076
แผ่น
1.00
500 แผ่น | ห่อ
30
ทบ. 100-052
ใบส่งตัวนายสิบพลทหาร กร.4
337-0028
แผ่น
1.75
500 แผ่น | ห่อ
31
ทบ. 100-063
ตารางแสดงคุณวุฒิตาม ชกท.
337-0031
แผ่น
0.75
- คำสั่ง ทบ.ที่ 136/2507
500 แผ่น | ห่อ
 
 
 
ลง 29 เม.ย.07
32
ทบ. 100-064
ตารางแสดงคุณวุฒิตาม ชกท.นายสิบ
337-0032
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
33
ทบ. 100-067
ทำเนียบนายทหารสัญญาบัตร
337-0034
แผ่น
2.50
- คำสั่ง ทบ.ที่ 222/2508
300 แผ่น | ห่อ
 
 
 
ลง 15 ก.ค.2508
 
34
ทบ. 100-068
ปกทำเนียบนายทหารสัญญาบัตร
337-0035
ปก
110.00
- คำสั่ง ทบ.ที่ 222/2508
20 ปก | ห่อ
 
 
 
ลง 15 ก.ค.2508
 
35
ทบ. 100-070
บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
337-0037
แผ่น
1.75
- ระเบียบ กห.ว่าด้วยการตรวจ
500 แผ่น | ห่อ
 
 
 
สอบสภาพทหารกองหนุน 2510
 
36
ทบ. 100-071
ปกบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
337-0038
ปก
120.00
- ระเบียบ กห.ว่าด้วยการตรวจ
20 ปก | ห่อ
 
 
 
สอบทะเบียนประจำการ 2513
 
37
ทบ. 100-072
บัญชีรายชื่อทหารกองประจำการซึ่ง
337-0039
แผ่น
1.75
500 แผ่น | ห่อ
ต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในหน่วยทหาร
38
ทบ. 100-073
บัญชีรับฝากบัตรประจำตัวของทหารกองประจำการ
337-0040
แผ่น
1.75
- ลำดับ 38-39 ระเบียบ กห.ว่า
500 แผ่น | ห่อ
39
ทบ. 100-074
บัญชีรายชื่อทหารกองประจำการซึ่งขอระงับ
337-0041
แผ่น
1.75
ด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับบัตร
500 แผ่น | ห่อ
การออกบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำตัวประชาชนของทหาร
 
 
 
กองประจำการ 2513 และคำสั่ง
 
 
 
 
ทบ.ที่ 130/2513 กำหนดอักษร
 
 
 
 
ย่อและหมายเลขแบบพิมพ์
 
 
 
 
ทบ. สาย กพ.
 
40
ทบ. 100-075
ประวัติทหารบก
337-0042
แผ่น
2.00
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติ
500 แผ่น | ห่อ
 
 
 
ทหารบก 2515
 
41
ทบ.100-076-1 (น)
ปกเก็บ (ตพ.1-1)(น้ำเงิน)
ปก
120.00
- ลำดับที่ 41 ถึงลำดับที่ 64 ตาม
10 ปก | ห่อ
42
ทบ.100-076-1 (ด)
ปกเก็บ (ตพ.1-1)(แดง)
ปก
120.00
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเตรียม
10 ปก | ห่อ
43
ทบ. 100-076-2
ปกเก็บ (ตพ.1-2)
337-0044
ปก
1.50
พล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 ลง
500 ปก
44
ทบ. 100-076-3
ปกเก็บ (ตพ.1-3)
337-0045
ปก
1.50
28 เม.ย.23
500 ปก
45
ทบ. 100-077
บัญชีนายทหารประทวนกองหนุน บัญชี ส.ต.กองหนุน
337-0046
แผ่น
1.75
500 แผ่น | ห่อ
และพลทหารกองเกินซึ่งได้รับการฝึกแล้ว
หรือบัญชีทหารกองหนุนประเภท 2 (ตพ.2)
46
ทบ. 100-078
บัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน,
337-0047
แผ่น
2.00
500 แผ่น | ห่อ
บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการหรือ
บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง (ตพ.3)
47
ทบ. 100-079
บัญชีจำนวนทหารกองเกินซึ่งยังไม่ได้รับการฝึก (ตพ.4)
337-0048
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
48
ทบ. 100-080
บัญชีบรรจุกำลัง (ตพ.5)
337-0049
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
49
ทบ. 100-081
บัญชีจำหน่ายหรือแก้ไขบัญชีทหารกองหนุนกองเกิน
337-0050
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
ซึ่งได้รับการฝึกแล้ว (ตพ.6)
50
ทบ. 100-082
บัญชีจำนวนทหารกองเกินซึ่งยังไม่ได้รับการฝึก
337-0051
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
ที่เปลี่ยนแปลง (ตพ.7)
51
ทบ. 100-083
บัญชีเรียกพล (ตพ.8)
337-0052
แผ่น
1.25
500 แผ่น | ห่อ
52
ทบ. 100-084
ประกาศเรียกพล (ตพ.9)
337-0053
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
53
ทบ. 100-085
คำสั่งถึงนายอำเภอในประกาศเรียกพล (ตพ.10)
337-0054
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
54
ทบ. 100-086
คำสั่งถึงกำนันในการประกาศเรียกพล (ตพ.11)
337-0055
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
55
ทบ. 100-087
คำสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการประกาศเรียกพล (ตพ.12)
337-0056
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
56
ทบ. 100-088
หมายเรียกพล (ตพ.13)
337-0077
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
57
ทบ. 100-089
คำสั่งถึงนายอำเภอในการออกหมายเรียกพล (ตพ.14)
337-0058
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
58
ทบ. 100-090
คำสั่งถึงกำนันในการออกหมายเรียกพล (ตพ.15)
337-0059
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
59
ทบ. 100-091
คำสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการออกหมายเรียกพล (ตพ.16)
337-0060
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
60
ทบ. 100-092
คำสั่งเรียกพล (ตพ.17)
337-0061
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
61
ทบ. 100-094
บัญชีบรรจุสังกัด (ตพ.19)
337-0063
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
62
ทบ. 100-095
รายงานผลการปฏิบัติการเรียกพลหรือระดมพล (ตพ.20)
337-0064
แผ่น
1.00
500 แผ่น | ห่อ
63
ทบ. 100-096
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทหารและการเบิกจ่ายเงิน
337-0065
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
(ตพ.21)
64
ทบ. 100-097
หนังสือขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง (ตพ.22)
337-0066
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
65
ทบ. 100-098
ใบประกาศเกียรติคุณ (ตพ.23)
337-0067
แผ่น
4.00
- ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการ
500 แผ่น | ห่อ
 
 
 
เตรียมพล (ฉบับัที่ 3) พ.ศ.2529
 
 
 
- ลำดับที่ 65-70 ตาอนุมัติ ผบ.ทบ.
66
ทบ. 100-099
แบบบัญชีบรรจุกำลัง (แผ่นหน้า)
337-0068
แผ่น
2.50
ท้ายหนังสือ สปช.ทบ. ที่
500 แผ่น | ห่อ
67
ทบ. 100-100
แบบบัญชีบรรจุกำลัง (แผ่นกลาง)
337-0069
แผ่น
2.50
กห.0314/17301 ลง
500 แผ่น | ห่อ
68
ทบ. 100-101
แบบบัญชีบรรจุกำลัง (แผ่นท้าย)
337-0070
แผ่น
2.50
500 แผ่น | ห่อ
69
ทบ. 100-102
แบบบัญชีสรุปยอด
337-0071
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
70
ทบ. 100-103
แบบบัญชีตำแหน่งที่ขาด
337-0072
แผ่น
0.75
500 แผ่น | ห่อ
71
ทบ. 100-104
แบบการขอแก้ไขบัญชีบรรจุกำลัง
337-0078
แผ่น
0.75
- ลำดับที่ 71-73 ตามระเบียบ
500 แผ่น | ห่อ
72
ทบ. 100-105
ใบลาคลอดบุตรแบบ 4
337-0079
แผ่น
0.60
ทบ.ว่าด้วยการลา พ.ศ.2536
500 แผ่น | ห่อ
73
ทบ. 100-106
ใบลาพักผ่อนประจำปี แบบ 6
337-0080
แผ่น
1.00
500 แผ่น | ห่อ
74
ทบ. 100-107
ใบลาขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
337-0081
แผ่น
0.60
500 แผ่น | ห่อ
ประเทศซาอุดิอาราเบีย(แบบ 10)
75
ทบ. 100-108
รายงานขอปูนบำเหน็จพิเศษเหตุที่เสียชีวิตทุพพลภาพ
337-0082
แผ่น
1.00
- หนังสือ กพ.ทบ.ที่
500 แผ่น | ห่อ
หรือพิการ
 
0315/5556 ลง 8 มี.ค.26
76
ทบ. 100-109
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (แบบ 12)
337-0084
ชุด
3.00
- ลำดับที่ 75-78 ตามระเบียบ
500 ชุด | ห่อ
77
ทบ. 100-110
ใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ(แบบ 13)
337-0085
ชุด
2.50
กองทัพบก ว่าด้วยการลา
500 ชุด | ห่อ
78
ทบ. 100-111
รายงานการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (บบ 14)
337-0086
แผ่น
0.60
พ.ศ.2536
500 แผ่น | ห่อ
79
ทบ. 100-112
ใบขอยกเลิกวันลา (แบบ 15)
337-0087
แผ่น
0.60
500 แผ่น | ห่อ
80
ทบ. 100-113
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
337-0088
แผ่น
10.00
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท(แบบ9)