ลำดับ
รายการ
รายชื่อแบบพิมพ์
คุณลักษณะเฉพาะ
DW
หน่วยนับ
ราคา|บาท
หลักฐาน
บรรจุ
1
ทบ. 101-003 บันทึกข้อความขนาดใหญ่
338-0001
แผ่น
0.60
2
ทบ. 101-003-1 บันทึกข้อความขนาดใหญ่ (ไม่มีบรรทัด)
338-0002
แผ่น
0.60
3
ทบ. 101-005 บันทึกข้อความขนาดเล็ก
338-0003
แผ่น
0.40
4
ทบ. 101-006 กระดาษตราครุฑ
338-0004
แผ่น
0.60
5
ทบ. 101-009 สมุดส่งหนังสือ
338-0007
เล่ม
38.00
6
ทบ. 101-010 ใบรับหนังสือ
338-0008
เล่ม
5.00
7
ทบ. 101-013 บัตรตรวจค้น
338-0011
แผ่น
0.75
8
ทบ. 101-015 แบบรายงานของทายาทขอรับบำเหน็จตกทอด
338-0016
แผ่น
0.75
9
ทบ. 101-016 ดวงตราปิดราชการลับ
338-0017
แผ่น
1.00
10
ทบ. 101-017 กร.10 (ใบสั่งการ)
338-0018
เล่ม
60.00
11
ทบ. 101-018 ซองตราครุฑพับ 2 
338-0019
ซอง
0.85
12
ทบ. 101-018-1 ซองตราครุฑสีขาวใหญ่
338-0154
ซอง
1.20
13
ทบ. 101-018-2 ซองตราครุฑสีน้ำตาลใหญ่
338-0167
ซอง
1.30
14
ทบ. 101-019 ซองตราครุฑพับ 3
338-0105
ซอง
0.50
16
ทบ. 101-020 ซองตราครุฑพับ 4 
338-0020
ซอง
0.45
17
ทบ. 101-021 ซองตราครุฑขยายข้างสีน้ำตาล
338-0021
ซอง
2.75
18
ทบ. 101-021-1 ซองบรรจุแบบพิมพ์พิเศษ
338-0106
ซอง
3.50
19
ทบ. 101-022 ซองเอกสารลับสีน้ำตาล ชั้นนอก (ดีแอล)
338-0022
ซอง
0.50
20
ทบ. 101-023 ซองเอกสารลับสีน้ำตาล ชั้นใน
338-0023
ซอง
0.50
21
ทบ. 101-025 ใบนำส่งไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์
338-0024
แผ่น
0.75
    ที่ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
22
ทบ. 101-030 ป้ายปิดราวปืน
338-0026
แผ่น
0.25
23
ทบ. 101-031 ป้ายปิดหัวนอนทหาร
338-0027
แผ่น
0.40
24
ทบ. 101-032 ป้ายปิดรองเตียงนอน
338-0028
แผ่น
0.25
25
ทบ. 101-035 หนังสือสัญญาค้ำประกัน
338-0031
แผ่น
0.75
26
ทบ. 101-036 หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะ ฯ
338-0032
แผ่น
0.75
27
ทบ. 101-037 เรื่องราวขอรับเงินค้างจ่าย
338-0033
แผ่น
0.75
28
ทบ. 101-038 รับรองการเป็นทายาท
338-0034
แผ่น
1.75
29
ทบ. 101-039 หนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน
338-0035
แผ่น
1.00
30
ทบ. 101-040 รายงานสอบสวนบำนาญพิเศษ
338-0036
แผ่น
1.00
    หรือบำเหน็จตกทอด
31
ทบ. 101-041 รายการคำนวณเวลาราชการขอรับ
338-0037
แผ่น
1.00
    เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ(แบบ บ.)
32
ทบ. 101-042 แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติและ
338-0038
ชุด
1.75
    หรือบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง(5313)
33
ทบ. 101-046 ใบรับรองการไปราชการทัพ
338-0040
เล่ม
65.00
34
ทบ. 101-047 สำเนาประวัติรับราชการ ย.37
338-0041
เล่ม
65.00
35
ทบ. 101-048 ใบสั่งซื้อ
338-0042
เล่ม
70.00
36
ทบ. 101-049 ใบสั่งให้ส่งของตามหนังสือสัญญา ย.37 ก.
338-0043
เล่ม
70.00
37
ทบ. 101-050 ใบสั่งจ้าง
338-0044
เล่ม
70.00
38
ทบ. 101-053 รายงานประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหาร
338-0045
ชุด
2.00
39
ทบ. 101-062 ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ 3 (สด.4)
338-0051
เล่ม
80.00
40
ทบ. 101-063 ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ 4 (สด.5)
338-0052
เล่ม
80.00
41
ทบ. 101-065 ทะเบียนกองประจำการ (สด.3)
338-0054
แผ่น
2.00
42
ทบ. 101-065-1 ปกทะเบียนกองประจำการ
338-0055
ปก
120.00
43
ทบ. 101-066 ใบสำคัญคนพิการ (สด.6)
338-0056
แผ่น
0.60
44
ทบ. 101-067 หางว่าวนำปลดออกจากกองประจำการ (สด.7)
338-0057
แผ่น
1.75
45
ทบ. 101-071 หนังสือแจ้งการย้ายภูมิลำเนา (สด.12)
338-0061
แผ่น
0.60
46
ทบ. 101-072 บัญชีจำนวนคนที่จะเรียกได้ (สด.14)
338-0062
แผ่น
1.50
47
ทบ. 101-073 บัญชีเทียบจำนวนคนที่จะกะเรียก (สด.15)
338-0063
แผ่น
1.50
48
ทบ. 101-074 บัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16)
338-0064
แผ่น
1.75
49
ทบ. 101-075 บัญชีตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ (สด.17)
338-0065
แผ่น
2.00
50
ทบ. 101-076 บัญชีคนที่ส่งเข้ากองประจำการ (สด.18)
338-0066
แผ่น
2.25
51
ทบ. 101-077 บัญชีสั่งยกเว้นหรือผ่อนผัน (สด.19)
338-0067
แผ่น
1.75
52
ทบ. 101-078 บัญชียกเว้นหรือผ่อนผัน (สด.20)
338-0068
แผ่น
2.25
53
ทบ. 101-079 บัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (สด.21)
338-0069
แผ่น
1.75
54
ทบ. 101-080 บัญชีจำนวนทหารกองเกิน (สด.22)
338-0070
แผ่น
1.75
55
ทบ. 101-081 บัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (สด.23)
338-0071
แผ่น
1.75
56
ทบ. 101-084 บัญชีจำนวนวันที่มิได้รับราชการ (สด.26)
338-0074
แผ่น
1.50
57
ทบ. 101-085 บัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (สด.27)
338-0075
แผ่น
2.25
58
ทบ. 101-085-1 ปกบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2
338-0076
ปก
120.00
59
ทบ. 101-086 บัญชีรับหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญ (สด.28)
338-0077
แผ่น
1.00
60
ทบ. 101-087 บัญชปลดย้ายประเภท (สด.29)
338-0078
แผ่น
1.00
61
ทบ. 101-088 บัญชีจำหน่ายตาย (สด.30)
338-0079
แผ่น
0.75
62
ทบ. 101-089 บัญชีคนอายุครบ 60 ปี (สด.31)
338-0080
แผ่น
1.00
63
ทบ. 101-090 รายงานการย้ายภูมิลำเนาทหารกองหนุน (สด.32)
338-0081
แผ่น
0.60
64
ทบ. 101-091 บัญชีรายชื่อทหารกองประจำการที่หนีราชการ (สด.33)
338-0082
เล่ม
125.00
65
ทบ. 101-092 ป้ายปิดปกทะเบียนกองประจำการ (สด.34)
338-0083
แผ่น
0.40
66
ทบ. 101-093 บัญชีรายชื่อขอนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการ
338-0084
แผ่น
1.75
    และนำปลด (สด.42)
67
ทบ. 101-094 ใบประทวนยศ
338-0085
แผ่น
5.00
68
ทบ. 101-094-1 ใบประทวนยศทหารกองหนุน
338-0107
แผ่น
8.00
69
ทบ. 101-094-2 ใบประทวนยศ (ตกค้างการขอ)
338-0108
แผ่น
8.00
70
ทบ. 101-097 ใบตอบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
338-0090
เล่ม
55.00
71
ทบ. 101-101 ทะเบียนคุมการรายงานตัวนายทหารสัญญาบัตร
338-0094
แผ่น
1.00
    ประเภทพ้นราชการ            
72
ทบ. 101-102 บัตรรับการแสดงตัวนายทหารสัญญาบัตร
338-0095
เล่ม
45.00
    ประเภทพ้นราชการ
73
ทบ. 101-103-1 สำเนาบัตรประจำตัว
338-0097
แผ่น
0.50
74
ทบ. 101-104 บัตรประจำตัวทหารกองประจำการ แบบ 2
338-0098
แผ่น
2.00
75
ทบ. 101-104-1 สำเนาบัตรประจำตัว แบบ 2
338-0099
แผ่น
0.50
76
ทบ. 101-106 คำบอรับบัตรประจำตัว
338-0102
แผ่น
0.75
77
ทบ. 101-107 บัญชีรายชื่อผู้ถือบัตรประจำตัว
338-0103
แผ่น
0.75
78
ทบ. 101-109 แบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษหรือ
338-0110
ชุด
2.00
    เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (5300)
79
ทบ. 101-110 แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอด
338-0111
ชุด
2.25
    กรณีถึงแก่ความตาย (5309)
80
ทบ. 101-111 บัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ.
338-0112
เล่ม
45.00
81
ทบ. 101-112 หลักฐานประกอบการยื่นเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัด ,
338-0113
แผ่น
0.75
    บำเหน็จ , บำนาญ(บตส.1)
82
ทบ. 101-113 การตรวจสอบบำเหน็จตกทอดและบำนาญพิเศษ (บตส.2)
338-0114
แผ่น
3.50
83
ทบ. 101-114 หลักฐานประกอบการยื่นเรื่องราวขอย้ายประเภท (บตส.1-1)
338-0115
แผ่น
0.75
84
ทบ. 101-115 หลักฐานประกอบการยื่นเรื่องราวขอรับเงินบำเหน็จตกทอด
338-0116
แผ่น
0.75
    บำนาญพิเศษ(บตส.1-2)
85
ทบ. 101-116 หลักฐานประกอบการยื่นเรื่องราวขอรับเงินบำนาญพิเศษ
338-0117
แผ่น
0.75
    เหตุทุพพลภาพ (บตส.1-3)
86
ทบ. 101-117 หลักฐานประกอบการยื่นเรื่องราวขอรับเงิน
338-0118
แผ่น
0.75
    บำเหน็จลูกจ้างประจำ(บตส.1-4)
87
ทบ. 101-118 การตรวจสอบเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเหตุทุพพลภาพ
338-0119
แผ่น
1.75
    และย้ายประเภท(บตส.2-1)
88
ทบ. 101-119 การตรวจสอบบำเหน็จคนงานและลูกจ้าง (บตส.2-2)
338-0120
แผ่น
1.00
89
ทบ. 101-121 ประวัติการศึกษา
338-0121
แผ่น
1.00
90
ทบ. 101-122 บัตรข้อมูลกำลังพล
338-0122
แผ่น
1.00
91
ทบ. 101-123 สลากสีแดง ทบ.
338-0123
แผ่น
1.75
92
ทบ. 101-124 สลากสีแดง ทร.
338-0124
แผ่น
1.75
93
ทบ. 101-125 สลากสีแดง ทอ. 
338-0125
แผ่น
1.75
94
ทบ. 101-127 สลากสีดำ
338-0127
แผ่น
1.75
95
ทบ. 101-128 คำร้องขอสละสิทธิเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก
338-0128
แผ่น
0.75
96
ทบ. 101-129 คำร้องขอผู้แทนมาแจ้งว่าทหารกองเกินป่วยไม่สามารถ้
338-0129
แผ่น
0.75
    จะมาเข้ารับการตรวจเลือกได
97
ทบ. 101-130 คำร้องขอผ่อนผันตามมาตร 29(1) และ (2)
338-0130
แผ่น
0.75
98
ทบ. 101-131 คำร้องขอยกเว้นตามมาตรา 14
338-0131
แผ่น
0.75
99
ทบ. 101-132 คำร้องขอสิทธิลดวันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
338-0132
แผ่น
0.75
100
ทบ. 101-133 บันทึกความเห็นกรรมการตรวจเลือก
338-0133
แผ่น
0.75
101
ทบ. 101-134 บันทึกคณะกรรมการตรวจเลือก
338-0134
แผ่น
0.75
102
ทบ. 101-135 บันทึกคณะกรรมการตรวจเลือกเกี่ยวกับการใช้
338-0135
ชุด
1.50
    ใบรับรองผลการตรวจเลือก
103
ทบ. 101-136 ใบรับหลักฐานของทหารกองเกิน
338-0136
แผ่น
0.40
104
ทบ. 101-137 ทะเบียนหนังสือรับ
338-0137
แผ่น
0.75
105
ทบ. 101-138 ทะเบียนหนังสือส่ง
338-0138
แผ่น
0.75
106
ทบ. 101-139 บัญชีหนังสือส่งเก็บ
338-0139
แผ่น
0.75
107
ทบ. 101-140 ทะเบียนหนังสือเก็บ
338-0140
แผ่น
0.75
108
ทบ. 101-141 บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี
338-0141
แผ่น
0.60
109
ทบ. 101-142 บัญชีหนังสือครบ 25 ปี ที่ขอเก็บเอง
338-0142
แผ่น
0.75
110
ทบ. 101-143 บัญชีฝากหนังสือ
338-0143
แผ่น
0.75
111
ทบ. 101-144 บัตรยืมหนังสือ
338-0144
แผ่น
0.60
112
ทบ. 101-145 บัญชีหนังสือขอทำลาย
338-0145
แผ่น
0.75
113
ทบ. 101-147 บัญชีขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา
338-0146
แผ่น
0.60
114
ทบ. 101-150 บัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง
338-0147
แผ่น
0.60
115
ทบ. 101-151 สำเนาบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง
338-0148
แผ่น
0.75
116
ทบ. 101-152 คำขอมีบัตรประจำตัวของกำลังพลสำรอง
338-0149
แผ่น
0.75
117
ทบ. 101-153 บัญชีรายชื่อผ้ถือบัตรประจำตัวกำลังพลสำรอง
338-0150
แผ่น
0.75
118
ทบ. 101-157 แบบประเมินค่านายทหารสัญญาบัตร
338-0158
ชุด
2.50
119
ทบ. 101-158 แบบประเมินค่านายทหารประทวนและลูกจ้าง
338-0159
ชุด
2.50
120
ทบ. 101-159 แบบรายงานผลประเมินค่าปฎิบัติงานข้าราชการ
338-0160
ชุด
0.75
121 ทบ. 101-160 แบบรายงานผลประเมินค่ากำลังพลต่ำว่าชั้นสัญญาบัตร 338-0161 ชุด 0.75