ลำดับ
| รายการ
| รายชื่อแบบพิมพ์
| คุณลักษณะเฉพาะ
| DW
| หน่วยนับ
| ราตา / บาท
 |             หลักฐาน                |
บรรจุ
รีม | ห่อละ | กล่อง
1
ทบ. 102-001
บันทึกส่งสำนวน ส.1
339-0001
แผ่น
0.50
2
ทบ. 102-002
บัญชีสำนวนการสอบสวน ส.2
339-0002
แผ่น
0.50
3
ทบ. 102-003
รายงานการสอบสวน ส.3
339-0003
แผ่น
0.50
4
ทบ. 102-004
กระดาษต่อ ส.3
339-0004
แผ่น
0.50
5
ทบ. 102-005
คำให้การผู้ร้องทุกข์ผู้กล่าวโทษหรือพยาน ส.5
339-0005
แผ่น
0.50
6
ทบ. 102-006
คำให้การผู้ต้องหา ส.6
339-0006
แผ่น
0.50
7
ทบ. 102-007
บัญชีทรัพย์ที่ถูกประทุษร้าย ส.7
339-0007
แผ่น
0.55
8
ทบ. 102-008
บัญชีของกลาง ส.8
339-0008
แผ่น
0.55
9
ทบ. 102-009
หมายเรียก ส.9
339-0009
แผ่น
0.50
10
ทบ. 102-010
บันทึกการจับ ส.10
339-0010
แผ่น
0.50
11
ทบ. 102-011
รายงานขอให้ควบคุมผู้ต้องหา ส.11
339-0011
แผ่น
0.50
12
ทบ. 102-012
คำสั่งควบคุมผู้ต้องหา ส.12
339-0012
แผ่น
0.50
13
ทบ. 102-013
คำสั่งควบคุมผู้ต้องหา (ต่อ) ส.13
339-0013
แผ่น
0.50
14
ทบ. 102-014
คำสั่งปล่อยผู้ต้องหา ส.14
339-0014
แผ่น
0.50
15
ทบ. 102-015
คำร้องขอประกัน ส.15
339-0015
แผ่น
0.55
16
ทบ. 102-016
รายงานการชันสูตรบาดแผล ส.16
339-0016
แผ่น
0.50
17
ทบ. 102-018
หมายเหตุสอบสวนคดี ส.18
339-0018
แผ่น
0.50
18
ทบ. 102-101
กระดาษเปล่ามีบรรทัด ธน.101
339-0083
แผ่น
0.70
19
ทบ. 102-102
กระดาษเปล่ามีตราครุฑไม่มีบรรทัด ธน.102
339-0084
แผ่น
0.70
20
ทบ. 102-103
ฟ้อง ธน.103
339-0085
แผ่น
0.70
21
ทบ. 102-104
คำขอท้ายฟ้อง ธน.104
339-0086
แผ่น
0.70
22
ทบ. 102-105
คำ ธน.105
339-0087
แผ่น
0.70
23
ทบ. 102-106
สัญญาประกัน ธน.106
339-0088
แผ่น
0.70
24
ทบ. 102-107
ระบุพยาน ธน.107
339-0089
แผ่น
0.60
25
ทบ. 102-108
หน้าปกสำนวน ธน.108
339-0090
แผ่น
0.60
26
ทบ. 102-109
ปกสำนวน ธน.109
339-0091
แผ่น
0.70
27
ทบ. 102-110
สำสั่งแต่งตั้งตุลาการ (เฉพาะคดี) ธน.110
339-0092
แผ่น
0.70
28
ทบ. 102-111
คำสั่งแต่งตั้งตุลาการ ธน.111
339-0093
แผ่น
0.70
29
ทบ. 102-112
ใบตั้งทนาย ธน.112
339-0094
แผ่น
0.70
30
ทบ. 102-113
ใบแต่งทนาย ธน.113
339-0095
แผ่น
0.60
31
ทบ. 102-114
คำให้การจำเลย ธน.114
339-0096
แผ่น
0.60
32
ทบ. 102-115
 
339-0097
แผ่น
0.60
33
ทบ. 102-116
รายงานพิจารณา ธน.116
339-0098
แผ่น
0.70
34
ทบ. 102-117
รายงานเจ้าหน้าที่ ธน.117
339-0099
แผ่น
0.70
35
ทบ. 102-118
คำบังคับ ธน.118
339-0100
แผ่น
0.70
36
ทบ. 102-119
คำพิพากษา ธน.119
339-0101
แผ่น
0.70
37
ทบ. 102-120
อุทธรณ์ ธน.120
339-0102
แผ่น
0.70
38
ทบ. 102-121
ท้ายอุทธรณ์ ธน.121
339-0103
แผ่น
0.70
39
ทบ. 102-122
คำแก้ .... ธน.122
339-0104
แผ่น
0.70
40
ทบ. 102-123
ท้ายคำแก้ ธน.123
339-0105
แผ่น
0.70
41
ทบ. 102-125
ฎีกา ธน.125
339-0106
แผ่น
0.70
42
ทบ. 102-126
ท้ายฎีกา ธน.126
339-0107
แผ่น
0.70
43
ทบ. 102-128
คำสั่ง ธน.128
339-0108
แผ่น
0.70
44
ทบ. 102-129
ส่งสำนวน ธน.124
339-0109
แผ่น
0.70
45
ทบ. 102-130
คำร้อง(ฝากขังครั้งแรก) ธน.130
339-0110
แผ่น
0.60
46
ทบ. 102-131
คำร้อง (ฝากขังต่อ) ธน.131
339-0111
แผ่น
0.70
47
ทบ. 102-132
คำร้อง (ขอปล่อยตัวผู้ต้องหา) ธน.132
339-0112
แผ่น
0.70
48
ทบ. 102-133
คำร้องขอ ธน.133
339-0113
แผ่น
0.60
49
ทบ. 102-135
คำคัดค้าน ธน.134
339-0114
แผ่น
0.70
50
ทบ. 102-135
คำคัดค้าน ธน.135
339-0114  
แผ่น
0.70
 
51
ทบ. 102-136
ใบมอบฉันทะ ธน.136
339-0115  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
52
ทบ. 102-137
สมุดใบรับเงิน ธน.137
339-0116  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
53
ทบ. 102-138
หนังสือรับรองการเพิกถอนหมายจับ ธน.138
339-0117  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
54
ทบ. 102-139
หนังสือส่งหมายแจ้งโทษเด็ดขาด ธน.139
339-0118  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
55
ทบ. 102-140
หนังสือนำส่งหมาย ธน.140
339-0119  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
56
ทบ. 102-201
หมายส่ง ธน.201
339-0120  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
57
ทบ. 102-202
หมายส่ง ธน.202
339-0121  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
58
ทบ. 102-203
หมายจับ ธน.203
399-0122  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
59
ทบ. 102-204
หมายเรียกจำเลย ธน.204
399-0123  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
60
ทบ. 102-205
หมายเรียกพยานบุคคล ธน.205
399-0124  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
61
ทบ. 102-206
หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ธน.206
399-0125  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
62
ทบ. 102-207
หมายนัด ธน.207
399-0126  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
63
ทบ. 102-208
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง ธน.208
399-0127  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
64
ทบ. 102-209
หมายขัดระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา ธน.209
399-0128  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
65
ทบ. 102-210
หมายขังระหว่างสอบสวน ธน.210
399-0129  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
66
ทบ. 102-211
หมายแจ้งโทษระหว่าง ธน.211
399-0130  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
67
ทบ. 102-212
หมายแจ้งโทษระหว่างรอหมายแจ้งโทษเด็ดขาด ธน.212
399-0131  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
68
ทบ. 102-213
หมายแจ้งโทษเด็ดขาด ธน.213
399-0132  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
69
ทบ. 102-213-1
หมายแจ้งโทษเด็ดขาด (ประหารชีวิต) ธน.213-1
399-0133  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
70
ทบ. 102-213-2
หมายแจ้งโทษเด็ดขาก (ตลอดชีวิต) ธน.213-2
399-0134  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
71
ทบ. 102-213-3
หมายแจ้งโทษเด็ดขาก (กักขังหรือปรับ) ธน.213-3
399-0135  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
72
ทบ. 102-214
หมายกักขังพยานหรือผู้ละเมิดอำนาจศาล ธน.214
399-0136  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
73
ทบ. 102-215
หมายกักขังระหว่าง ธน.215
399-0137  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
74
ทบ. 102-216
หมายกักขังระหว่างรอหมายแจ้งโทษเด็ดขาด ธน.216
399-0138  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
75
ทบ. 102-217
หมายปล่อย ธน.217
399-0139  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
76
ทบ. 102-218
หมายปล่อยผู้ต้องหา ธน.218
399-0140  
แผ่น
0.70
 
500 แผ่น / ห่อ
77
ทบ. 102-301
บัญชีรับฟ้อง ธน.301
399-0141  
เล่ม
160.00
 
10 เล่ม / ห่อ
78
ทบ. 102-302
บัญชีคดีประเด็น ธน.302
399-0142  
เล่ม
140.00
 
10 เล่ม / ห่อ
79
ทบ. 102-303
บัญชีคดีเกินอำนาจ ธน.303
399-0143  
เล่ม
160.00
 
10 เล่ม / ห่อ
80
ทบ. 102-304
บัญชีรัยคำฟ้องคดีรื้อฟื้น ธน.304
399-0144  
แผ่น
2.25
 
500 แผ่น / ห่อ
81
ทบ. 102-307
สารบบความอาญา ธน.307
399-0145  
เล่ม
160.00
 
10 เล่ม / ห่อ