ลำดับ
รายการ
รายชื่อแแบบพิมพ์
คุณลักษณะเฉพาะ
DW
หน่วยนับ
ราคา | บาท
หลักฐาน
บรรจุ
รีม | ห่อละ | กล่อง
1
ทบ. 103-001
กระดาษเขียนโน๊ตวงโยธวาทิตสนาม
348-0000
แผ่น
1.25
2
ทบ. 103-002
กระดาษเขียนโน๊ตชนิดแข็ง
348-0001
แผ่น
1.50
3
ทบ. 103-003
กระดาษเขียนโน๊ตชนิดอ่อนคู่
348-0002
แผ่น
2.00
4
ทบ. 103-004
กระดาษสกอร์วงดนตรีสากล
348-0003
แผ่น
1.25
5
ทบ. 103-005
กระดาษสกอร์สำหรับวงหัสดนตรี
348-0004
แผ่น
1.75
6
ทบ. 103-006
กระดาษสกอร์สำหรับวงโยธวาทิต
348-0005
แผ่น
2.50