ลำดับ
รายการ ชื่อแแบบพิมพ์
คุณลักษณะเฉพาะ
DW
หน่วยนับ
ราคา | บาท
หลักฐาน
บรรจุ
รีม | ห่อละ | กล่อง
1
ทบ. 104-001 รายงานสถิติการสารวัตรทหาร
339-5000
เล่ม
40.00
   
2
ทบ. 104-002 บันทึกประจำวัน สห.580
339-5001
แผ่น
0.50
   
3
ทบ. 104-003 รายงานข้อกล่าวหา สห.581
339-5002
แผ่น
0.50
   
4
ทบ. 104-004 รายงานความผิดหรือเหตุที่เกิดขึ้น สห.578
339-5003
แผ่น
0.50
   
5
ทบ. 104-005 ใบแจ้งผลของผู้กระทำผิด สห.582
339-5004
แผ่น
0.40
   
6
ทบ. 104-006 ใบรับทรัพย์สิน สห.579
339-5005
แผ่น
0.50