ลำดับ
รายการ ชื่อแแบบพิมพ์
คุณลักษณะเฉพาะ
DW
หน่วยนับ
ราคา | บาท
หลักฐาน
บรรจุ
รีม | ห่อละ | กล่อง
1
ทบ. 105-003 บันทึกการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่
339-8002
แผ่น
0.50
   
2
ทบ. 105-004 คำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
339-8003
แผ่น
0.50
   
3
ทบ. 105-005 คำให้การของผู้กล่าวหา
339-8004
แผ่น
0.50
   
4
ทบ. 105-006 ใบต่อคำให้การหรือกระดาษเปล่ามีบรรทัด
339-8005
แผ่น
0.50
   
5
ทบ. 105-007 บันทึกหลักฐานของนายทหารจเร
339-8006
แผ่น
0.50
   
6
ทบ. 105-008 บัญชีหลักฐานะประกอบรายงานการสืบสวนและสอบสวน
339-8007
แผ่น
0.50
   
7
ทบ. 105-009 บันทึกผลการตรวจของนายทหารจเร
339-8008
เล่ม
65.00
   
8
ทบ. 105-009-1 บันทึกผลการตรวจของนายทหารจเร(แผ่นต่อ)
339-8009
เล่ม
65.00
   
9
ทบ. 105-009-2 บันทึกผลการตรวจของนายทหารจเร(แผ่นสุดท้าย)
339-8010
เล่ม
65.00