ลำดับ
รายการ ชื่อแแบบพิมพ์
คุณลักษณะเฉพาะ
DW
หน่วยนับ
ราคา | บาท
หลักฐาน
บรรจุ |
รีม | ห่อละ | กล่อง
1
ทบ. 200-001 ประวัติบุคคล รปภ.1
340-0000
ชุด
2.50
 
2
ทบ. 200-001-1 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
340-0001
แผ่น
0.65
 
3
ทบ. 200-001-2 บันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล รปภ.1-1
340-0026
แผ่น
0.50
 
4
ทบ. 200-001-3 ประวัติย่อบุคคล
340-0029
แผ่น
0.50
 
5
ทบ. 200-002 บันทึกของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการลงบันทึก
340-0002
แผ่น
0.55
 
    ประวัติบุคคล รปภ.2
 
6
ทบ. 200-003 ใบรับรองความไว้วางใจ รปภ.3
340-0003
แผ่น
0.50
 
7
ทบ. 200-004 ทะเบียนความไว้วางใจ รปภ.4
340-0004
แผ่น
0.50
 
8
ทบ. 200-005 ทะเบียนลับที่สุดหรือลับมาก รปภ.5
340-0005
แผ่น
0.50
 
9
ทบ. 200-006 ใบรับเอกสารลับ รปภ.6
340-0006
เล่ม
25.00
 
10
ทบ. 200-007 ใบคุมเอกสารลับที่สุดหรือลับมาก รปภ.7
340-0007
แผ่น
0.60
 
11
ทบ. 200-008 ใบปกเอกสารลับที่สุด รปภ.8
340-0008
แผ่น
1.60
 
12
ทบ. 200-009 ใบปกเอกสารลับมาก รปภ.9
340-0009
แผ่น
1.60
 
13
ทบ. 200-010 ใบปกเอกสารลับ รปภ.10
340-0010
แผ่น
1.60
 
14
ทบ. 200-011 ใบปกเอกสารปกปิด รปภ.11
340-0011
แผ่น
1.60
 
15
ทบ. 200-012 รายการเปิดปิดและการตรวจ รปภ.12
340-0012
แผ่น
1.60
 
16
ทบ. 200-013 ใบรับรองการโอนเอกสารลับ รปภ.13
340-0013
แผ่น
0.50
 
17
ทบ. 200-014 รายงานการตรวจสอบเอกสารลับ รปภ.14
340-0014
แผ่น
0.50
 
18
ทบ. 200-015 ใบรับรองการทำลายเอกสารลับ รปภ.15
340-0015
แผ่น
0.50
 
19
ทบ. 200-016 รายงานเอกสารหรือวัสดุลับสูญหาย รปภ.16
340-0016
แผ่น
0.50
 
20
ทบ. 200-017 ใบรับรองการรักษาความลับ รปภ.17
340-0017
แผ่น
0.50
 
21
ทบ. 200-018 บันทึกการรับรองการรักษาความลับ
340-0027
แผ่น
0.50
 
    เมื่อพ้นตำแหน่งหรือหน้าที่ รปภ.18
 
22
ทบ. 200-019

ทะเบียนเอกสารลับ รปภ.19

340-0028
แผ่น
0.60
 
23
ทบ. 200-020 ป้ายผูกยุทธภัณฑ์ที่ยึดได้
340-0020
แผ่น
0.40
 
24
ทบ. 200-027 ใบตอบรับ
340-0030
เล่ม
30.00
 
25
ทบ. 200-028 ใบรับรองการทำลายข้อมูลข่างสารลับ
340-0031
แผ่น
0.70
 
26
ทบ. 200-031 ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3)
340-0034
แผ่น
0.70
 
27
ทบ. 200-032 บันทึกการยืม
340-0035
แผ่น
0.70
 
28
ทบ. 200-033 ใบปกปิดข้อมูลข่าวสารลับ
340-0036
แผ่น
0.70
 
(ชั้นความลับ-ลับที่สุด)