ลำดับ
รายการ ชื่อแแบบพิมพ์
คุณลักษณะเฉพาะ
DW
หน่วยนับ
ราคา | บาท
หลักฐาน
บรรจ
รีม | ห่อละ | กล่อง
1
ทบ. 300-100 รายงานสถานภาพทางยุทธการและการฝึก แบบ ก.
341-0000
ชุด
0.70
   
2
ทบ. 300-101 รายงานสถานภาพทางยุทธการและการฝึก แบบ.ข.
341-0001
ชุด
0.70