ลำดับ
รายการ ชื่อแแบบพิมพ์
คุณลักษณะเฉพาะ
DW
หน่วยนับ
ราคา | บาท
หลักฐาน
บรรจุ
รีม | ห่อละ | กล่อง
1
ทบ. 341-001 คำสั่งการกำหนดการอบรมศีลธรรม
341-5000
แผ่น
0.50
   
2
ทบ. 341-002 ใบส่งยอดผู้รับการอบรมจาก อศจ.
341-5001
เล่ม
45.00
   
3
ทบ. 341-003 สมุดบันทึกอบรม
341-5002
เล่ม
55.00
   
4
ทบ. 341-004 สมุดบัญชีสถิติอนุศาสนาจารย์
341-5003
เล่ม
72.00
   
5
ทบ. 341-005 สถิติทหารกระทำความผิด
341-5004
แผ่น
0.50
   
6
ทบ. 341-006 บันทึกประวัติ (ลับ-เฉพาะ-อศจ.)
341-5005
เล่ม
72.00
   
7
ทบ. 341-007 สมุดบันทึกตรวจ อศจ.
341-5006
เล่ม
75.00
   
8
ทบ. 341-008 รายงานผลการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม
341-5007
แผ่น
0.55
   
9
ทบ. 341-009 ตารางกำหนดการฝึกและการตรวจสอบของหน่วย
341-5020
แผ่น
0.90
   
10
ทบ. 341-010 แบบรายงานการฝึกของหน่วย
341-5009
แผ่น
0.55
   
11
ทบ. 341-011 แบบรายงานผลการตรวจของหน่วย
3415010
แผ่น
0.55
   
12
ทบ. 341-012 ใบขอให้ส่ง สป.ทางอากาศ
341-5011
แผ่น
0.50
   
13
ทบ. 341-013 ตารางการรายงานผลการฝึกยิงปืน (ผนวก 1)
341-5012
แผ่น
0.55
   
14
ทบ. 341-014 ตารางรายชื่อผู้ฝึกยิงปืนได้ผล (ผนวก 2)
341-5013
แผ่น
0.50
   
15
ทบ. 341-015 ตารางการเคลื่อนย้ายกำลังออกฝึกนอกที่ตั้ง
341-5014
แผ่น
0.50
   
16
ทบ. 341-016 แบบรายงานผลการศึกษา แบบ 1
341-5015
แผ่น
0.50
   
17
ทบ. 341-017 แบบรายงานผลการศึกษา แบบ 2
341-5016
แผ่น
0.50
   
18
ทบ. 341-018-1 แผ่นตารางทับที่หมาย
341-5018
แผ่น
4.25
   
19
ทบ. 341-019 แผ่นเรขาการยิง (แผ่นตารางกรุยจุด)
341-5019
แผ่น
5.00