ลำดับ
รายการ
รายชื่อแบบพิมพ์
คุณลักษณะเฉพาะ
DW
หน่วยนับ
ราคา|บาท
หลักฐาน
บรรจุ
1
468-204 บัญชีหมายเลขอาวุธ (คส.4)
   
2
468-301 รายงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สาย สพ.
   
3
468-302 สรุปงานที่เหลือตามลำดับหน่วย
   
4
468-303 ชิ้นส่วนที่ทำให้ยุทโธปกรณ์งดใช้การ
   
5
468-304 เรขางานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
   
6
468-309 ใบส่งงานกลับ
   
7
468-312 รายงานสถานภาพของยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ประจำเดือน  
   
8
468-313 สรุปสถานภาพของจุดรวบรวม  
   
9
468-314 สรุปสถานภาพยุทธภัณฑ์หลัก และ สป.ที่ต้องควบคุมในหน่วย ซบร.  
   
10
468-315 บันทึกการบริการหน่วย  
   
11
468-394 บันทึกการเก็บรักษาและการบริการยานยนต์ (สพ.9-4)  
   
12
468-502 บันทึกการตรวจซ่อมกระสุนวัตถุระเบิด (คส.1011)  
   
13
468-508 ใบแจ้งเลขงานกระสุนและวัตถุรเบิด  
   
14
468-519 รายงานการสอบสวน  
   
15
468-522 ใบสรุปการสะสมกระสุน  
   
16
468-639 รายงานผลการตรวจสภาพการซ่อมบำรุงโดยผู้บังคับบัญชา (เครื่องควบคุมการยิง) (สพ.1739)  
   
17
468-643 รายงานผลการตรวจสภาพการซ่อมบำรุงโดยผู้บังคับบัญชา (กระสุนและวัตถุระเบิด) (สพ.1743)  
   
18
468-648 รายงานผลการตรวจสภาพการซ่อมบำรุงโดยผู้บัคับบัญชา (การปฏิบัติของหน่วยซ่อม)  
   
19 468-649 รายงานผลการตรวจการซ่อมบำรุงโดยผู้บังคับบัญชา (การปฏิบัติงานส่งกำลัง)  
       
20 468-768 รายงานข้อบกพร่องยุทโธปกรณ์  
       
21 468-770 ทะเบียนคุมวัสดุ (ท.2)