โครงการเพิ่มรายได้ให้กำลังพล สบ.ทบ.
ช่างตัดผม ยศ-ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ ที่ทำงาน จอง วัน-เวลา ตัดผม
นาง  แพรวนภา    เถื่อนลอย 97507   |   089-4566508 กสบ.สบ.ทบ.
นาง  อริยา     จันทร์แก้ว 97549   |   093-8211729 กคว.สบ.ทบ.
ส.ท.  ปัญญาวุธ     หิรัญชัย 97536   |   0918799633 กผค.สบ.ทบ.
จ.ส.อ.  อภิสิทธิ์    จรถวิล 97540   |   กกพ.สบ.ทบ.