กรมสารบรรณทหารบกยินดีต้อนรับ

กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ และพิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดการกำลังพล และธุรการกำลังพล ที่กองทัพบกกำหนด กำหนดหลักนิยม และทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าหทารสารบรรณ

   ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่  

ผู้บังคับบัญชา

พลตรี กำธร   บุญทอง
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
พันเอก ราชิต   ไชยมิ่ง
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๑)
พันเอก สยาม   สมรรคจันทร
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๒)

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิต กองทัพบก

ลำดับ: 1 - 7  จาก: 27  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  รายชื่อนายทหารสัญญาบัตร ขอลาอุปสมบทประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ นาย
  วิทยุ แจ้งหน่วยให้บันทึกข้อมูลประวัติกำลังพลในระบบ PDX ให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย
  วิทยุ แจ้งหน่วย ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ
  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวนเหล่า สบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 + ขั้นตอนการทดสอบ + รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลที่เกษียณอายุใน 1 ตุลาคม 2564
  อนุมัติดำเนินการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ประจำปี 2564
  วิทยุราชการ แจ้ง นขต.สบ.ทบ.รวบรวมรายงานการลาอุปสมบทของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
1234หน้าถัดไป