กรมสารบรรณทหารบกยินดีต้อนรับ

กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ และพิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดการกำลังพล และธุรการกำลังพล ที่กองทัพบกกำหนด กำหนดหลักนิยม และทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าหทารสารบรรณ

เกี่ยวกับกรมสารบรรณทหารบก

   ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่  

ผู้บังคับบัญชา

พลตรี นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
พันเอก ราชิต   ไชยมิ่ง
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๑)
พันเอก สยาม   สมรรคจันทร
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๒)
ลำดับ: 1 - 7  จาก: 26  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  วิทยุราชการ แจ้ง นขต.ทบ. รวบรวมรายงานการลาอุปสมบทของข้าราชการสัญญาบัตร
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่เกษียณอายุใน 1 ตุลาคม 2564
  อนุมัติดำเนินการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ประจำปี 2564
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการ สำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๕
  วิทยุแจ้งหน่วยตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลจากระบบทะเบียนประวัติและระบบจ่ายตรงเงินเดือน
  ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ
  วิทยุ แจ้งหน่วยจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญของนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลเกษียณในตำแหน่งของหน่วยที่ สบ.ทบ.
1234หน้าถัดไป