กรมสารบรรณทหารบกยินดีต้อนรับ

กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ และพิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดการกำลังพล และธุรการกำลังพล ที่กองทัพบกกำหนด กำหนดหลักนิยม และทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าหทารสารบรรณ

เกี่ยวกับกรมสารบรรณทหารบก

   ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่  

ผู้บังคับบัญชา

พลตรี นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
พันเอก ราชิต   ไชยมิ่ง
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๑)
พันเอก สยาม   สมรรคจันทร
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๒)
ลำดับ: 1 - 7  จาก: 26  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  วิทยุ แจ้งหน่วย ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ
  ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ)
  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวนเหล่า สบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 + ขั้นตอนการทดสอบ + รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลที่เกษียณอายุใน 1 ตุลาคม 2564
  อนุมัติดำเนินการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ประจำปี 2564
  วิทยุราชการ แจ้ง นขต.สบ.ทบ.รวบรวมรายงานการลาอุปสมบทของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการ สำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๕
1234หน้าถัดไป