กรมสารบรรณทหารบกยินดีต้อนรับ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมสารบรรณทหารบก

ผู้บังคับบัญชา

พลตรี นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
พันเอก ราชิต   ไชยมิ่ง
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๑)
พันเอก สยาม   สมรรคจันทร
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๒)

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิต กองทัพบก

ลำดับ: 1 - 7  จาก: 28  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
  รายชื่อนายทหารสัญญาบัตร ขอลาอุปสมบทประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ นาย
  วิทยุ แจ้งหน่วยให้บันทึกข้อมูลประวัติกำลังพลในระบบ PDX ให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย
  วิทยุ แจ้งหน่วย ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ
  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวนเหล่า สบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 + ขั้นตอนการทดสอบ + รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลที่เกษียณอายุใน 1 ตุลาคม 2564
  อนุมัติดำเนินการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ประจำปี 2564
1234หน้าถัดไป