พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ./ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันคล้านวันสถาปนา รร.สบ.สบ.ทบ.
ครบรอบปีที่ ๖๖
ในวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๔
ณ วัดใหม่ทองเสน ถนนทหาร เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐๓๐
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชีวิต
โครงการประกันชีวิตทหารแบบ "พิทักษ์พลพิเศษ"
ให้กับทายาทของกำลังพล สบ.ทบ. ที่เสียชีวิต
เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๔
ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.\
กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น
ของ สบ.ทบ. เนื่องในวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๔
ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
และได้รับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖ นาย
เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๔
ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พล.ต. นุกล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา สบ.ทบ.
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล
กับอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชา
และกำลังพลที่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทบ.
ครบรอบปีที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๔
ณ วัดใหม่อมตรส เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๔
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
เป็นประธานใน "พิธีมอบของที่ระลึก
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
สบ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๖๙"
เพื่อเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ของกำลังพล สบ.ทบ. และเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ.
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย
เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๔ 
ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. 
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ สบ.ทบ.
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๗ นาย
ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
เมื่อ ๘ เม.ย. ๖๔
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมรับฟังการแถลงผลและร่วมปิดการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการ
กำลังพลของ ทบ. ระหว่าง กพ.ทบ. (สพบ.กพ.ทบ.) กับ สบ.ทบ."
เมื่อ ๒ เม.ย. ๖๔
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น ๔
การทำบัตรประจำตัวข้าราชการให้กับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล
ที่ได้รับพระบรมโองการโปรดเกล้าฯ
พระราชทานยศสูงขึ้น
ใน ๑ เม.ย. ๖๔
โดย กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เม.ย. ๖๔ , ๑๔๐๐
พล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับ
นายทหารชั้นนายพล
สังกัด ทบ. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๖๔ นาย
โดยมี จก.สบ.ทบ. เป็นผู้กล่าวคำรายงาน
ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๙ มี.ค. ๖๔
พ.อ. สุริยะ  กำมณี ผอ.กคว.สบ.ทบ.
นำทีมเจ้าหน้าที่กำลังพล กคว.สบ.ทบ.
ตรวจสอบคุณวุฒินายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สายงานทั่วไป ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานใน "พิธีมอบเงินสงเคราะห์ ทบ.,
;เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการ สบ.ทบ.
ให้กับบุตรที่มีความต้องหารพิเศษ
และกำลังพลที่มีบุพการีพิการทุพพลภาพของ สบ.ทบ."
เมื่อ ๑๗ มี.ค. ๖๔
ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
จก.สบ.ทบ. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
๓ หลักสูตร ของ สป.
ห้วงที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๔, ๐๘๑๕
ณ บริเวณสนามหน้า บก.รร.สบ.สบ.ทบ.
พิธีไหว้ครูของผู้เข้ารับการศึกษา ของ สป.
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔\
รวม ๓ หลักสูตร
เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔, ๑๔๐๐
ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ทบ.
ว่าด้วยประวัติรับราชการ
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ.(๑)
เมื่อ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๔
สบ.ทบ. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนน
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ
เมื่อ ๑๐ มี.ค. ๖๔
ณ สบ.ทบ. และลานหน้าพิพิธภัณฑ์ บก.ทบ.
พ.อ. ราชิต  ไชยมิ่ง รอง จก.สบ.ทบ.(๑)
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบบรรจุพนักงานราชการเป็นเสมียน สบ.ทบ.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ รร.สบ.สบ.ทบ.
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๐๐๐
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๒ นาย ณ ห้องรับรอง สง.จก.สบ.ทบ.
ชั้น ๓ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๔
กรมสารบรรณทหารบก
ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ ให้กับกำลังพล สบ.ทบ.
เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๖๔
ณ ลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ บก.ทบ.
กธก.สบ.ทบ. ดำเนินการรับสมัครพนักงานราชการ สบ.ทบ.
ณ ห้อง กธก.สบ.ทบ. ชั้น ๓ สบ.ทบ.
สบ.ทบ. จัดข้าราชการร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงาน
"พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของกำลังพล ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓
ชั้นสายสะพาย" เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๔
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในงาน "พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประจำปี ๒๕๖๓" โดยมีกำลังพล สบ.ทบ.
ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ในชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๔ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
กกพ.สบ.ทบ.​ แจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ณ ห้อง กกพ.สบ.ทบ. ชั้น ๑ สบ.ทบ.
สบ.ทบ. ดำเนินการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการตู้รับส่ง ทบ.
ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการและพลนำสารของ นขต.ทบ.
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ก.พ.๖๔ เพื่อพัฒนาระบบงานรับส่งเอกสารให้ทันสมัย
และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทบ.
ชั้น ๒ อาคาร ๒ บก.ทบ.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.พ. ๖๔, ๐๙๐๐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธาน พิธีเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ.
ของ สป. รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.
โดยมี ผอ.สกกห.สม. กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
กธก.สบ.ทบ. รับตรวจจากกรมจเรทหารบก
การตรวจการจัดหา ประจำปี ๒๕๖๔
ภายในกรมสารบรรณทหารบก
วันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
พล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
เป็นประธานและรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓
ในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ บก.ทบ.
อบรมการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
Pensions’ Electronic Filing
ในวันที่ ๒ - ๓ ก.พ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ.(๑)
วันพุธที่ ๓ ก.พ. ๖๔, ๐๙๐๐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธาน พิธีเปิดหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายพัน
ของ สป. รุ่นที่ ๑๖ ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.
โดยมี ผช.จก.สม. กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๕ นาย
ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓ เมื่อ ๒ ก.พ. ๖๔
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สบ.ทบ.
คณะผู้บังคับบัญชา และสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ
ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้สดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อ ๒๙ ม.ค. ๖๔
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ และพิธีสงฆ์
นื่องในวันกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๔ ณ บก.ทบ.
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๕ นาย เมื่อ ๕ ม.ค. ๖๔
ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พ.อ.ราชิต  ไชยมิ่ง รอง จก.สบ.ทบ.(๑)
เป็นผู้แทนผู้บังคับบัญชา สบ.ทบ. กล่าวอวยพร และรับโอวาทจาก
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและของหน่วย
เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. และคณะฯ
เยี่ยมอวยพร พล.อ. ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ รอง ผบ.ทบ.
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ณ สง.รอง ผบ.ทบ.
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. และคณะฯ
เยี่ยมอวยพร พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ.(๑)
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ณ สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑)
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. และคณะฯ
เยี่ยมอวยพร พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนท์ เสธ.ทบ.
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ณ สง.เสธ.ทบ.
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. และคณะฯ
เยี่ยมอวยพร พล.ท.อยุทธ์  ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(๑)
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ณ สง.รอง เสธ.ทบ.(๑)
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิต
โครงการประกันชีวิตทหารแบบ "พิทักษ์พลพิเศษ" ให้แก่ทายาทของ
จ.ส.อ.มารุต  บุญชด ที่เสียชีวิต เมื่อ ๙ ธ.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ.
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 
จำนวน ๓ นาย เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ.
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ บริเวณถนนด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๓
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องพิธี พร้อม หน.นขต.สบ.ทบ.
เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๓
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๓ นาย เมื่อ ๑๘ พ.ย. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ.
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทบ. โดยมี
พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๓
กรมสารบรรณทหารบก จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวินัยเครื่องแบบ
และการแต่กายกำลังพลหญิง
ภายใน กรมสารบรรณทหารบก เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๓
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. โดยมี
พล.อ.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (๑) เป็นประธานพิธีฯ
ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๓
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับกำลังพลที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พล.อ. พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (๑)
และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สบ.ทบ.
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา
ให้การต้อนรับ ณ สบ.ทบ. เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๖๓
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๔ ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๓ ณ บก.ทบ. 
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับกำลังพลที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อ ๕ ต.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พิธีรับ - ส่งหน้าที่
จก.สบ.ทบ.
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓