พล.ต. นุกูล  โลห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๕ นาย เมื่อ ๕ ม.ค. ๖๔
ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พ.อ.ราชิต  ไชยมิ่ง รอง จก.สบ.ทบ.(๑)
เป็นผู้แทนผู้บังคับบัญชา สบ.ทบ. กล่าวอวยพร และรับโอวาทจาก
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและของหน่วย
เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. และคณะฯ
เยี่ยมอวยพร พล.อ. ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ รอง ผบ.ทบ.
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ณ สง.รอง ผบ.ทบ.
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. และคณะฯ
เยี่ยมอวยพร พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ.(๑)
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ณ สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑)
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. และคณะฯ
เยี่ยมอวยพร พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนท์ เสธ.ทบ.
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ณ สง.เสธ.ทบ.
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. และคณะฯ
เยี่ยมอวยพร พล.ท.อยุทธ์  ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(๑)
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ณ สง.รอง เสธ.ทบ.(๑)
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิต
โครงการประกันชีวิตทหารแบบ "พิทักษ์พลพิเศษ" ให้แก่ทายาทของ
จ.ส.อ.มารุต  บุญชด ที่เสียชีวิต เมื่อ ๙ ธ.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ.
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 
จำนวน ๓ นาย เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ.
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ บริเวณถนนด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๓
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องพิธี พร้อม หน.นขต.สบ.ทบ.
เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๓
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๓ นาย เมื่อ ๑๘ พ.ย. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ.
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทบ. โดยมี
พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๓
กรมสารบรรณทหารบก จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวินัยเครื่องแบบ
และการแต่กายกำลังพลหญิง
ภายใน กรมสารบรรณทหารบก เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๓
พล.ต.นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. โดยมี
พล.อ.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (๑) เป็นประธานพิธีฯ
ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๓
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับกำลังพลที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พล.อ. พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (๑)
และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สบ.ทบ.
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา
ให้การต้อนรับ ณ สบ.ทบ. เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๖๓
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๔ ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๓ ณ บก.ทบ. 
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับกำลังพลที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อ ๕ ต.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พิธีรับ - ส่งหน้าที่
จก.สบ.ทบ.
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓