การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2563

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)