ผู้บังคับบัญชา

พล.ต. นุกูล    โล่ห์ประเสริฐ
จก.สบ.ทบ.

พ.อ.(พ) ราชิต    ไชยมิ่ง
รอง จก.สบ.ทบ.(๑)

พ.อ.(พ) สยาม    สมรรคจันทร
รอง จก.สบ.ทบ.(๒)

เรื่องน่าสนใจ
แบบพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ภาพกิจกรรม

ลำดับ: 1 - 7  จาก: 51  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  วิทยุ แจ้งนายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศต่ำกว่านายพล และลูกจ้าง ที่ครบเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค. 63 ไห้ไปรายงานตัวที่หน่วยเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ 1 ก.ย.63 เป็นต้นไป
  วิทยุ แจ้งหน่วยที่มีกำลังพลเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการตามมติสภากลาโหม (รับยศอย่างเดียว) ลาออก 2 ต.ค. 63 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จ บำนาญ
  วิทยุ แจ้งหน่วยการลดเอกสารการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ กรณีได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น
  วิทยุ ของดการถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการ ในห้วงวันที่ 23 – 25 ธ.ค. 63
   หนังสือรับรองการทดสอบประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ตั้งแต่ปี 2561 - 2563
   วิทยุแจ้งผลทดสอบประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ตั้งแต่ปี 2561 - 2563
   การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
123456...หน้าถัดไป
ลำดับ: 1 - 5  จาก: 24  เรื่อง
ข่าวน่าสนใจ อ่าน
  การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ
  เรื่องการแต่งกายในการทำบัตรประจำตัวกำลังพล ทบ.
  ๙๐ วัน อันตราย
12345หน้าถัดไป
งานทั่วไป
เรื่องที่น่าสนใจ
คำสั่ง | ประกาศ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
คำสั่ง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอกเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 297 7515สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมสารบรรณทหารบก
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก