ผู้บังคับบัญชา

พล.ต. นุกูล    โล่ห์ประเสริฐ
จก.สบ.ทบ.

พ.อ.(พ) ราชิต    ไชยมิ่ง
รอง จก.สบ.ทบ.(๑)

พ.อ.(พ) สยาม    สมรรคจันทร
รอง จก.สบ.ทบ.(๒)

เรื่องน่าสนใจ
แบบพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ภาพกิจกรรม

ลำดับ: 1 - 7  จาก: 50  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  วิทยุ แจ้งนายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศต่ำกว่านายพล และลูกจ้าง ที่ครบเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค. 63 ไห้ไปรายงานตัวที่หน่วยเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ 1 ก.ย.63 เป็นต้นไป
  วิทยุ แจ้งหน่วยที่มีกำลังพลเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการตามมติสภากลาโหม (รับยศอย่างเดียว) ลาออก 2 ต.ค. 63 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จ บำนาญ
  วิทยุ แจ้งหน่วยการลดเอกสารการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ กรณีได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น
   หนังสือรับรองการทดสอบประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ตั้งแต่ปี 2561 - 2563
   วิทยุแจ้งผลทดสอบประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ตั้งแต่ปี 2561 - 2563
   การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
  วิทยุ แจ้งผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการตามมติคณะกรรมการข้าราชการ (กขท.) (รับยศอย่างเดียว) (ลาออก ๒ ต.ค.๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
123456...หน้าถัดไป
ลำดับ: 1 - 5  จาก: 20  เรื่อง
ข่าวน่าสนใจ อ่าน
  ๙๐ วัน อันตราย
  การประเมินค่าการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
  ยกเลิก!! หนังสือสัญญาค้ำประกันปิดอากรแสตมป์ประกอบการยื่นขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด
  ๖๘ ปี กับงานด้านสิทธิกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
  ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วดียังไง
1234หน้าถัดไป
งานทั่วไป
เรื่องที่น่าสนใจ
คำสั่ง | ประกาศ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
คำสั่ง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอกเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 297 7515สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมสารบรรณทหารบก
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก