ผู้บังคับบัญชา

พล.ต. นุกูล    โล่ห์ประเสริฐ
จก.สบ.ทบ.

พ.อ.(พ) ราชิต    ไชยมิ่ง
รอง จก.สบ.ทบ.(๑)

พ.อ.(พ) สยาม    สมรรคจันทร
รอง จก.สบ.ทบ.(๒)

เรื่องน่าสนใจ
แบบพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ภาพกิจกรรม

ลำดับ: 8 - 14  จาก: 50  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  ขอรับการสนับสนุนนายหารสัญญาบัตร
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ 1 ต.ค. 63
  วิทยุแจ้งหน่วยเพื่อเตรียมการด้านสิทธิกำลังพลของลูกจ้าง ที่ครบเกษียณใน 1 ต.ค. 63
  วิทยุแจ้งหน่วยเพื่อเตรียมการด้านสิทธิกำลังพลของนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่านายพล ที่ครบเกษียณใน 1 ต.ค. 63
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่เกษียณอายุ 1 ต.ค. 63
  วิทยุการลาอุปสมบทของนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2563
  ซักซ้อมแนวทางการรวบรวมหลักฐานการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบมาณ 2563
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป
ลำดับ: 6 - 10  จาก: 24  เรื่อง
ข่าวน่าสนใจ อ่าน
  การประเมินค่าการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
  ยกเลิก!! หนังสือสัญญาค้ำประกันปิดอากรแสตมป์ประกอบการยื่นขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด
  ๖๘ ปี กับงานด้านสิทธิกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
  ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วดียังไง
  เมื่อรับราชการมาจนเกษียณคุณได้รับอะไรบ้าง?
หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป
งานทั่วไป
เรื่องที่น่าสนใจ
คำสั่ง | ประกาศ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
คำสั่ง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอกเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 297 7515สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมสารบรรณทหารบก
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก