กรมสารบรรณทหารบกยินดีต้อนรับ

กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ และพิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดการกำลังพล และธุรการกำลังพล ที่กองทัพบกกำหนด กำหนดหลักนิยม และทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าหทารสารบรรณ

   ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่  

ผู้บังคับบัญชา

พลตรี นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
พันเอก ราชิต   ไชยมิ่ง
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๑)
พันเอก สยาม   สมรรคจันทร
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๒)

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิต กองทัพบก

ลำดับ: 15 - 21  จาก: 27  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  ทภ.4 และ ขส.ทบ. ขอรับการสนับสนุนนายทหาร เหล่า สบ. ไปรับราชการในตำแหน่งในอัตราที่ว่างของหน่วย .....
  คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 90/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ 1 ต.ค. 63
  วิทยุ แจ้งหน่วยการลดเอกสารการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ กรณีได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น
  วิทยุแจ้งหน่วยเพื่อเตรียมการด้านสิทธิกำลังพลของลูกจ้าง ที่ครบเกษียณใน 1 ต.ค. 63
  วิทยุแจ้งหน่วยเพื่อเตรียมการด้านสิทธิกำลังพลของนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่านายพล ที่ครบเกษียณใน 1 ต.ค. 63
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่เกษียณอายุ 1 ต.ค. 63
หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป