กรมสารบรรณทหารบกยินดีต้อนรับ

กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ และพิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดการกำลังพล และธุรการกำลังพล ที่กองทัพบกกำหนด กำหนดหลักนิยม และทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าหทารสารบรรณ

เกี่ยวกับกรมสารบรรณทหารบก

   ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่  

ผู้บังคับบัญชา

พลตรี นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
พันเอก ราชิต   ไชยมิ่ง
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๑)
พันเอก สยาม   สมรรคจันทร
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๒)
ลำดับ: 15 - 21  จาก: 22  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของ กห. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐
  ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์แบบพิมพ์ กองทัพบก สายงานสัสดี สนับสนุน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
  จัดซื้อ สป. ในการจัดทำเอกสารสั่งการและประชาสัมพันธ์แจกจ่ายหน่วยใน ทบ. และหน่วยเกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จัดซื้อ สป. ในการรับ-ส่ง เอกสารสั่งการและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน
  จัดซื้อ สป. ในการรับ-ส่ง สป.สาย สบ. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารสั่งการและประชาสัมพันธ์แจกจ่าย หน่วยขึ้นตรง กองทัพบก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
  ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่องจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์แบบพิมพ์ กองทัพบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป