ผู้บังคับบัญชา

พล.ต. นุกูล    โล่ห์ประเสริฐ
จก.สบ.ทบ.

พ.อ.(พ) ราชิต    ไชยมิ่ง
รอง จก.สบ.ทบ.(๑)

พ.อ.(พ) สยาม    สมรรคจันทร
รอง จก.สบ.ทบ.(๒)

เรื่องน่าสนใจ
แบบพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ภาพกิจกรรม

ลำดับ: 22 - 28  จาก: 51  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  ขออนุมัติเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 รายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์ แบบพิมพ์ ทบ.สายงานสัสดี สนับสนุน นรด. จำนวน 23 รายการ
  แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของ กห. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์ แบบพิมพ์ ทบ. สายงานสัสดี สนับสนุน นรด.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สป.ในการจัดทำเอกสารสั่งการ และประชาสัมพันธ์แจกจ่าย นขต.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กำหนดห้วงเวลาตรวจสอบประวัติรับราชการ ประจำปี 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์ แบบพิมพ์ ทบ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์แบบพิมพ์ กองทัพบก สายงานสัสดี สนับสนุน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป
ลำดับ: 16 - 20  จาก: 24  เรื่อง
ข่าวน่าสนใจ อ่าน
  แนวทางการปฏิบัติในการรายงานตัวเพื่อขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
  กำลังพลถูกงดบำเหน็จจะนับเวลาราชการในการครองยศอย่างไร
  การย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ.
  การเสนอขอบำเหน็จเพิ่มเติมกรณีที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
  ทายาทต้องโทษคดีอาญาจะยังมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดหรือไม่
หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป
งานทั่วไป
เรื่องที่น่าสนใจ
คำสั่ง | ประกาศ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
คำสั่ง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอกเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 297 7515สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมสารบรรณทหารบก
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก