กรมสารบรรณทหารบกยินดีต้อนรับ

กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ และพิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดการกำลังพล และธุรการกำลังพล ที่กองทัพบกกำหนด กำหนดหลักนิยม และทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าหทารสารบรรณ

   ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่  

ผู้บังคับบัญชา

พลตรี นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
พันเอก ราชิต   ไชยมิ่ง
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๑)
พันเอก สยาม   สมรรคจันทร
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๒)

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิต กองทัพบก

ลำดับ: 22 - 27  จาก: 27  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  วิทยุการลาอุปสมบทของนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของ กห. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐
  จัดซื้อ สป. ในการจัดทำเอกสารสั่งการและประชาสัมพันธ์แจกจ่ายหน่วยใน ทบ. และหน่วยเกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จัดซื้อ สป. ในการรับ-ส่ง เอกสารสั่งการและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน
  จัดซื้อ สป. ในการรับ-ส่ง สป.สาย สบ. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ให้มารับของที่ระลึกในงานพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลและอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2562
หน้าที่แล้ว1234