ประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล

ประกาศ กระทรวงกลาโหม เรื่อง เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล นายทหารชั้นสัญญาบัตร

ประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ย. 62

ประกาศ กองทัพบก เรื่อง เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล นายทหารชั้นประทวนและลูกจ้างพนักงานรัฐ

ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค. 63 new!
ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 63 new!

ประกาศ แก้ไขฯ

แก้คำผิด พ.ท. ประพนธ์ สังขโพธิ์
แก้คำผิด ส.อ. สุรพล ขันโสม

Back To Top