บัญชีรายการแบบพิมพ์ ทบ. ที่ปรับใช้คอมพิวเตอร์ (E-FORM) คงคลัง

บัญชีรายการแบบพิมพ์ ทบ. ที่ปรับใช้คอมพิวเตอร์
(E-FROM) คงคลัง

ลำดับรายการชื่อแบบพิมพ์หน่วยนับราคา คงเหลือ
1ทบ.  100-005หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท (แบบ9)แผ่น 0.75300
2ทบ.  100-011ใบลาติดตามคู่สมรส (แบบ 11)แผ่น 0.752,700
3ทบ.  100-014บันทึกครอบครัวทหารกองประจำการแผ่น 1.0023,100
4ทบ.  100-046บัญชียอดกำลังพลที่รับเบี้ยเลี้ยง กร.1แผ่น 0.7513,250
5ทบ.  100-080บัญชีบรรจุกำลัง (ตพ.5)แผ่น 0.75153,000
6ทบ.  100-088หมายเรียกพล (ตพ.13)แผ่น 0.7564,600
7ทบ.  100-089คำสั่งถึงนายอำเภอในการออกหมายเรียกพล (ตพ.14)แผ่น 0.75340,745
8ทบ.  100-090คำสั่งถึงกำนันในการออกหมายเรียกพล (ตพ.15)แผ่น 0.75223,000
9ทบ.  100-091คำสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการออกหมายเรียกพล (ตพ.16)แผ่น 0.7569,117
10ทบ.  100-092คำสั่งเรียกพล (ตพ.17)แผ่น 0.7525,200
11ทบ.  100-096หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทหารและการเบิกจ่ายเงิน (ตพ.21)แผ่น 0.75       100
12ทบ.  100-097หนังสือขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง (ตพ.22)แผ่น 0.75       429
13ทบ.  100-102แบบบัญชีสรุปยอดแผ่น 0.753,900
14ทบ.  100-103แบบบัญชีตำแหน่งที่ขาดแผ่น 0.758,800
15ทบ.  100-104แบบการขอแก้ไขบัญชีบรรจุกำลังแผ่น 0.7514,700
16ทบ.  100-105ใบลาคลอดบุตรแบบ 4แผ่น 0.6019,100
17ทบ.  101-003-1บันทึกข้อความขนาดใหญ่ (ไม่มีบรรทัด)แผ่น 0.60       650
18ทบ.  101-006กระดาษตราครุฑแผ่น 0.6097,600
19ทบ.  101-015แบบรายงานของทายาทขอรับบำเหน็จตกทอดแผ่น 0.755,000
20ทบ.  101-035หนังสือสัญญาค้ำประกันแผ่น 0.757,200
21ทบ.  101-037เรื่องราวขอรับเงินค้างจ่ายแผ่น 0.7511,000
22ทบ.  101-039หนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืนแผ่น 1.00       100
23ทบ.  101-040รายงานสอบสวนบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอดแผ่น 1.00       100
24ทบ.  101-041รายการคำนวณเวลาราชการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (แบบ บ.)แผ่น 1.00 1,250
25ทบ.  101-048ใบสั่งซื้อเล่ม 70.00       225
26ทบ.  101-050ใบสั่งจ้างเล่ม 70.00       397
27ทบ.  101-071หนังสือแจ้งการย้ายภูมิลำเนา (สด.12)แผ่น 0.6046,000
28ทบ.  101-086บัญชีรับหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญ (สด.28)แผ่น 1.0033,185
29ทบ.  101-088บัญชีจำหน่ายตาย (สด.30)แผ่น 0.7517,200
30ทบ.  101-089บัญชีคนอายุครบ 60 ปี (สด.31)แผ่น 1.00       100
31ทบ.  101-090รายงานการย้ายภูมิลำเนาทหารกองหนุน (สด.32)แผ่น 0.6014,050
32ทบ.  101-104-1สำเนาบัตรประจำตัว แบบ 2แผ่น 0.7552,600
33ทบ.  101-109แบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษหรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (5300)ชุด 2.0035,900
34ทบ.  101-110แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (5309)ชุด 2.25      600
35ทบ.  101-128คำร้องขอสละสิทธิเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกแผ่น 0.75       590
36ทบ.  101-129คำร้องขอผู้แทนมาแจ้งว่าทหารกองเกินป่วยไม่สามารถจะมาเข้ารับการตรวจเลือกได้แผ่น 0.752,780
37ทบ.  101-130คำร้องขอผ่อนผันตามมาตร 29(1) และ (2)แผ่น 0.756,568
38ทบ.  101-131คำร้องขอยกเว้นตามมาตรา 14แผ่น 0.753,828
39ทบ.  101-133บันทึกความเห็นกรรมการตรวจเลือกแผ่น 0.7510,937
40ทบ.  101-136ใบรับหลักฐานของทหารกองเกินแผ่น 0.4037,600
41ทบ.  101-138ทะเบียนหนังสือส่งแผ่น 0.75       100
42ทบ.  101-139บัญชีหนังสือส่งเก็บแผ่น 0.7518,800
43ทบ.  101-154บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ ขร.4/33)แผ่น 0.75 1,300
44ทบ.  102-104คำขอท้ายฟ้อง ธน.104แผ่น 1.002,100
45ทบ.  104-003รายงานข้อกล่าวหา สห.581แผ่น 0.753,100
46ทบ.  104-004รายงานความผิดหรือเหตุที่เกิดขึ้น สห.578แผ่น 0.75    200
47ทบ.  104-006ใบรับทรัพย์สิน สห.579แผ่น 0.752,650
48ทบ.  200-001-2บันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล รปภ.1-1แผ่น 0.7511,580
49ทบ.  200-003ใบรับรองความไว้วางใจ รปภ.3แผ่น 0.751,200
50ทบ.  200-005ทะเบียนลับที่สุดหรือลับมาก รปภ.5แผ่น 0.7516,000
51ทบ.  200-007ใบคุมเอกสารลับที่สุดหรือลับมาก รปภ.7แผ่น 1.0018,000
52ทบ.  200-016รายงานเอกสารหรือวัสดุลับสูญหาย รปภ.16แผ่น 0.75 1,200
53ทบ.  200-017ใบรับรองการรักษาความลับ รปภ.17แผ่น 0.754,300
54ทบ.  200-028ใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับแผ่น 0.7519,100
55ทบ.  200-031ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3)แผ่น 0.754,000
56ทบ.  200-032บันทึกการยืมแผ่น 0.7516,200
57ทบ.  341-001คำสั่งการกำหนดการอบรมศีลธรรมแผ่น 0.753,600
58ทบ.  341-005สถิติทหารกระทำความผิดแผ่น 0.7521,500
59ทบ.  341-008รายงานผลการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมแผ่น 1.009,500
60ทบ.  341-015ตารางการเคลื่อนย้ายกำลังออกฝึกนอกที่ตั้งแผ่น 0.755,800
61ทบ.  341-017แบบรายงานผลการศึกษา แบบ 2แผ่น 0.753,800
62ทบ.  400-002ทะเบียนหลักฐานการส่งกำลังแผ่น 0.75118,700
63ทบ.  400-006ใบเบิกเล่ม 75.001
64ทบ.  400-008ใบแจ้งการยกเลิกแผ่น 1.00 8,800
65ทบ.  400-013ใบส่งคืนเล่ม 75.005,356
66ทบ.  400-021ใบรายงานสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อเล่ม 75.00       220
67ทบ.  400-065แบบรายงานขออนุมัติจำหน่ายแผ่น 1.75       162
68ทบ.  400-066บัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและ สป.ใช้สิ้นเปลืองแผ่น 0.75 1,490
69ทบ.  400-069บัญชีชิ้นส่วนซ่อมที่สะสมแผ่น 1.75    950
70ทบ.  462-001บัตรแสดงสถานภาพอุปกรณ์สาย ช. แบบ1แผ่น 0.65       100
71ทบ.  463-023ตารางศูนย์ข่าวแผ่น 0.75 1,600
72ทบ.  463-035บันทึกการรับส่งข่าวของพนักงานวิทยุแผ่น 0.759,300
73ทบ.  463-039ใบประมวลความต้องการแบตเตอรี่แห้งแผ่น 0.751,300
74ทบ.  463-040บัญชีส่วนประกอบชุดแผ่น 0.7546,600
75ทบ.  465-321บัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความต้องการน้ำมันแผ่น 0.75 850
76ทบ.  465-322บัญชีการจ่ายน้ำมันในระดับแผ่น 0.75 1,200
77ทบ.  465-323ใบถอนแผ่น 0.75 1,150
78ทบ.  465-324บัญชีสรุปยอดน้ำมันในถังขนาดใหญ่แผ่น 0.752,500
79ทบ.  465-328บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ำมันแผ่น 0.759,990
80ทบ.  465-329บัญชีฝากน้ำมันแผ่น 0.755,700
81ทบ.  465-550ใบจำหน่ายสิ่งของประจำตัวทหารหนีราชการ ย.61แผ่น 0.754,300
82ทบ.  465-552ใบเบิกอาหารประจำวันแผ่น 0.40    50
83ทบ.  465-555ใบสำรวจอาหารและเชื้อเพลิงคงคลังแผ่น 0.75 6,750
84ทบ.  465-557รายการอาหารประจำวันแผ่น 0.7544,500
85ทบ.  468-301รายงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สาย สพ.แผ่น 1.004,840
86ทบ.  468-314สรุปสถานภาพยุทธภัณฑ์หลักและ สป.ที่ต้องควบคุมในหน่วย ซบร.แผ่น 0.75200
87ทบ.  468-519รายงานการสอบสวนแผ่น 0.75118
88ทบ.  468-639รายงานผลการตรวจสภาพการซ่อมบำรุงโดยผู้บังคับบัญชา (เครื่องควบคุมการยิง) (สพ.1739)แผ่น 0.50        20
89ทบ.  500-004(ต)รายงานสถานภาพงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (แผ่นต่อ)แผ่น 0.756,000
90ทบ.  500-004(ท)รายงานสถานภาพงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (แผ่นต่อ แผ่นสุดท้าย)แผ่น 0.757,600
91ทบ.  500-004(ร)รายงานสถานภาพงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแผ่น 0.754,350
92ทบ.  500-007(ต)รายงานการเบิกเงินงบประมาณประจำเดือน (แผ่นต่อ)แผ่น 0.752,800
93ทบ.  500-007(ท)รายงานการเบิกเงินงบประมาณประจำเดือน (แผ่นต่อ แผ่นสุดท้าย)แผ่น 0.751,000
94ทบ.  500-007(ร)รายงานการเบิกเงินงบประมาณประจำเดือนแผ่น 0.75 7,100
95ทบ.  500-011รายงานขอโอนเงินเพื่อเบิกจากคลังจังหวัด/คลังอำเภอแผ่น 0.752,700
96ทบ.  500-012รายงานขอโอนเงินเพื่อเบิกจากหน่วยการเงินกองทัพบกแผ่น 0.752,400
97ทบ.  500-013รายงานโอนสับเปลี่ยนงบประมาณแผ่น 0.75  1,714
98ทบ.  500-050ทะเบียนคุมการเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางแผ่น 0.757,900
99ทบ.  500-051รายงานการเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางแผ่น 0.754,400