เกี่ยวกับ กผค.สบ.ทบ.

กองแผนและโครงการ มีหน้าที่...

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลดำเนินการด้านการฝึกและศึกษา และการรักษาความปลอดภัย

การทำแผนจัดหาแบบพิมพ์ แบบทำเนียม การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ

การจัดการกำลังพลของเหล่าทหารสารบรรณ

ตลอดจน งานโครงการและงบประมาณทั้งปวงที่กรมสารบรรณทหารบกรับผิดชอบ

พัฒนาหลักนิยมและแบบทำเนียม

ตลอดจนพัฒนาการศึกษาและวิทยาการสายสารบรรณ

บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่