แผนกกำลังพล

แผนกกำลังพล

พ.ท. อิทธิศักดิ์ อ้นสอน

หน.สบ.ทบ.

ร.ต. เกรียงศักดิ์ ชื่นตา

ประจำกอง รร.สบ.สบ.ทบ.

ส.อ.หญิง เปรมวดี หัวใจแก้ว

เสมียน สบ.ทบ.

ส.อ. ธรรมรัตน์ ศรีบุญเรือง

เสมียนพิมพ์ดีด สบ.ทบ.

นายณัฐพงษ์ ภิรมย์รื่น

วิทยาศาสตรการกีฬา

แผนกกำลังพล มีหน้าที่
– วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังพลของเหล่าทหารสารบรรณ ได้แก่ การบรรจุ โอน เลื่อน ปลด ย้าย และลาออก
– ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลกำลังพลของเหล่าทหารสารบรรณ
– ดำเนินการจัดสรรที่นั่งศึกษาให้กับหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทหารสารบรรณ
– บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่