แผนกส่งกำลัง

แผนกส่งกำลัง

พ.ท. ธเนศ บุรพลชัย

หน.สบ.ทบ.

ร.ต. สมโพช สัทธิคุณ

ประจำกอง สบ.ทบ.

ร.ต. ดำรงศักดิ์ ช่วยสงค์

รรก. ประจำแผนก สบ.ทบ.

ส.ต.หญิง สุรีย์พร ศรีแสง

เสมียน สบ.ทบ.

น.ส.วรรณรท ศรีทองแก้ว

พนักงานราชการ

แผนกส่งกำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ ให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก
– ดำเนินการทำแผนจัดหา และควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ของกองทัพบก ตลอดจนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ
– บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่