แผนกแผน

แผนกแผน

พ.ท.งามพล เผ่าศิริ

หน.สบ.ทบ.

ร.ต.หญิง เกศกนก ยิ้มจันทร์

ประจำกอง สบ.ทบ.

ส.อ. นิธิพล บัวแย้ม

เสมียนพิมพ์ดีด สบ.ทบ.

น.ส.อมลรุจี เนียมใจอาจ

พนักงานราชการ

น.ส.รัชนีกร พุ่มฉายา

วิทยาศาสตรการกีฬา

แผนกแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลแผนต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนะด้านการฝึกและศึกษา การรักษาความปลอดภัย ในส่วนที่กรมสารบรรณทหารบกรับผิดชอบ และโครงการที่ได้รับมอบหมาย
–  พัฒนาหลักนิยมและแบบธรรมเนียม ตลอดจนพัฒนาการศึกษาและวิทยาการสายสารบรรณ
– บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่