แผนกโครงการและงบประมาณ

แผนกโครงการและงบประมาณ

ร.ท.หญิง ปาณิศา ดิษเจริญ
รรก.ประจำแผนก สบ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.สบ.ทบ.

ร.ต. วรายุท พงษ์ภมร

ประจำ สบ.ทบ.