บก.กอง

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. นุกูล ตรีเจริญ

ผอ.กอง สบ.ทบ.

พ.อ.หญิง รจพร เฟื่องแก้ว

รอง ผอ.กอง สบ.ทบ.

พ.อ.หญิง แก้วใจ ผดุงทรง

นปก.ประจำ สบ.ทบ.

บก.กอง

ส.ท.หญิง ปราณี จินดาวงศ์

เสมียนพิมพ์ดีด สบ.ทบ.

น.ส.ผโลทัย เครือเสนา

พนักงานธุรการ

ภารกิจ กองแผนและโครงการมีหน้าที่
– วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินการด้านการฝึกและศึกษา การรักษาความปลอดภัย การทำแผนจัดหาแบบพิมพ์ แบบธรรมเนียม 

– การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ

 การจัดการกำลังพลของเหล่าทหารสารบรรณ ตลอดจนงานโครงการและงบประมาณทั้งปวงที่ กรมสารบรรณทหารบก รับผิดชอบ

– พัฒนาหลักนิยมและแบบธรรมเนียม ตลอดจนพัฒนาการศึกษาและวิทยาการสายสารบรรณ

– บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่